наночастинки

Телехелатні оліго(n-вінілпіролідони) з кінцевими групами на основі кумолу для отримання блок-кополімерів та наночастинок

Радикальною полімеризацією в присутності агентів переносу ланцюга, отриманих з ізопропілбензолу, синтезовані полімери з кінцевими епоксидними, фосфатними, фтороалкільними групами. Структура полімерів підтверджена спектрами ЯМР та функціональним аналізом. Для синтезу полімер-неорганічних частинок використовували полімери з функціональним фрагментом та кополімери з полі(2-етил-2-оксазоліновим) фрагментом

Одержання наночасток срібла та їх вплив на сульфатвідновлювальні бактерії за умов мікробної корозії сталі

Одержано водні дисперсії наночасток срібла внаслідок вивантаження контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в присутності альгінату натрію (1,25–5,0 г/л). Формування часток срібла (до 100 нм) підтверджено методом рентгеноструктурного аналізу та ІЧ-спектроскопії. Одержані колоїдні розчини наночасток срібла сприяють формуванню менш потужної біоплівки за умов мікробної корозії низькокарбонової сталі, ініційованої сульфатвідновлювальними бактеріями роду Desulfomicrobium. Бактерії роду Desulfovibrio виявилися резистентними до наночасток срібла.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВОК ПОЛІ(2-ЕТИЛ-2-ОКСАЗОЛІНУ) ТА НАНОКОМПОЗИТІВ НА ЇХ ОСНОВІ

Шляхом радикального структурування, ініційованого пероксидовмісними реакційноздатними кополімерами, отримано структуровані полімерні та нанокомпозитні плівки на основі полі(2-етил-2-оксазоліну) і модифікованих мінеральних наночастинок гідроксиапатиту та діоксиду силіцію. Досліджено вплив температури і додаткового зшиваючого агенту на особливості процесу отвердження. Отримані результати свідчать, що при підвищених температурах залежність гель-фракції від часу має екстремальний характер.

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК ДІОКСИДУ СИЛІЦІЮ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІМЕPНОЮ ОБОЛОНКОЮ

Методом полімеризаційного наповнення синтезовано структуровані нанокомпозитні гідрогелі на основі поліакриламіду та  модифікованих реакційноздатними полімерами мінеральних наночастинок (НЧ) гідроксиапатиту (ГАП), ZnO, ТіО2. Показано, що фізико-механічні характеристики отриманих нанокомпозитів значною мірою визначаються природою модифікатора мінеральних НЧ.

ОСАДЖЕННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО ОСАДУ СРІБЛА НА ПОВЕРХНІ КРЕМНІЮМЕТОДОМ ГАЛЬВАНІЧНОГО ЗАМІЩЕННЯ

Нанесення наночастинок металів, зокрема срібла на поверхню кремнію використовують для формування антивідбивної поверхні фотоелектричних перетворювачів. Одним із перспективних методів такої модифікації є метод гальванічного заміщення, який характеризується  широкими можливостями керованого впливу на морфологію осаджуваного наноструктурованого металу.  Осадження срібла гальванічним заміщенням найбільш вивчене у водних розчинах AgNO3 у  присутності HF.

Електрохімічне осадження наноструктур срібла з водних розчинів у присутності натрію поліакрилату

The silver nanostructures obtaining was investigated by electrochemical deposition from aqueous solutions (1–10) mM AgNO3 + 50 mМ NaPA) onto graphite substrate. The influence of the concentration of silver ions and cathode potential values in the range E = -0,2 – -1,0 V on surface filling degree and geometry of silver particles was (had been) studied. 

Осадження біметалевих наночастинок pd-au за імпульсного режиму електролізу у dmso розчинах

The electrochemical co-deposition of palladium and gold on the glassy carbon surface from solutions of their salts in dimethylsulfoxide (DMSO) is studied. It is shown that the precipitate in the form of discrete sphere-like particles of 30...140nm, which are uniformly distributed on the substrate, is formed  at concentrations of 0.004M PdCl2 + (0.002...0.004)M HAuCl4 + 0.05M Bu4NClO4, E = -0.3...-1.5V, at pulse electrolysis.