нейрон

Методи опрацювання гармонічних сигналів на основі спецпроцесорів з нейроподібними компонентами

Викладено методи та теоретичні засади цифрового опрацювання інформаційних потоків, представлених гармонічними сигналами на основі спецпроцесорних засобів з нейроподібними компонентами. Перетворення та розпізнавання вхідних сигналів виконується формальним нейроном шляхом формування імпульсних потоків в особливих точках гармонічних сигналів. Ідентифікація сигналів виконується на основі автокореляційних спецпроцесорів.

Математична модель електричної активності ділянок білогічної нейронної мережі

У статті запропоновано математичну модель генерування потенціалу дії та поширення імпульсу у відростках нейрона на підставі аналізу параметричних електричних кіл з розподіленими параметрами та математичну модель синаптичних міжнейронних зв’язків.

Репрезентація реальності: нейронаука та концепція Патриції Черчленд (оглядова стаття)

Досліджено спосіб пояснення репрезентації у сучасній концепції представниці нейрофілософії – Патриції Черчленд. Проаналізовано вплив термінології в галузі нейронаук на філософську модель репрезентації Черчленд. З’ясовано, що базові ідеї концепції Черчленд пов’язані із дослідженням еволюції нервових систем від простих з’єднань окремих нейронів до появи свідомості.

Ряди Вольтерри для моделей Ходжкіна–Хакслі та ФітцХ’ю-Нагумо нейрона

Розглянуто представлення моделей Ходжкіна—Хакслі та ФітцХ’ю—Нагумо нейрона рядами Вольтерри та особливості обчислення ядер Вольтерри для цих моделей. Отримано системи лінійних алгебраїчних рівнянь для спектрів ядер Вольтерри та їх розв’язки. Для реалізації оберненого перетворення Фур’є використано пакет прикладних програм Symbolic Math Toolbox системи MATLAB. Наведено графіки модуля спектра та ядра першого порядку ряду Вольтерри для обох моделей нейрона.