низьковуглецева сталь

Харчові добавки як чинник корозії низькокарбонової сталі в нейтральному середовищі

Показано, що харчові добавки E451 та E459 інгібують корозію сталі в нейтральному водно-сольовому середовищі, а добавки E316, E631, E621, E631+ E551 та Herbs and spices пришвидшують її в 1,75 рази. За умов мікробної корозії, ініційованої сульфатвідновлювальними бактеріями, інгібуючу дію (до 80.9 %) виявлено лише для добавки E459. Інші досліджені добавки пришвидшують мікробну корозію у 2,27 рази. Присутність харчових добавок в корозивному середовищі впливає на чисельність сульфатвідновлювальних бактерій у біоплівці на поверхні сталі.

Хлориди амінооксиетилпіридинію як інгібітори кислотної корозії маловуглецевої сталі

Хлориди амінооксиетилпіридинію при корозії сталі Cт3пс в кислих хлоридних та сульфатних розчинах виявляють захисну дію до 98 %. Найбільш ефективною в інтервалі 293–333 К є сполука з гідразинокарбонільним та 2,3-диметил-фенільним фрагментами. Для цього інгібітора також характерний значний ефект післядії, що зумовлено хемосорбцією на поверхні сталі.

Порівняльна характеристика корозійної поведінки маловуглецевих сталей 3, 20 та 08КП у водогінній воді

Проведена порівняльна оцінка корозійної стійкості маловуглецевих сталей 3, 20 і 08КП у водогінній воді. Методами масометрії, потенціодинамічних поляризаційних кривих і поляризаційного опору показана подібність корозійної поведінки цих сталей як на свіжезачищеній поверхні, так і після трьох тижнів експозиції. Встановлено розходження результатів вимірювання швидкості корозії методами поляризаційного опору і масометрії та наведено можливі його причини.

Інноваційний метод зниження корозії м‘якої сталі у воді активованим вугіллям з ocimum tenuiflorum

Показано, що активоване вугілля, яке отримують з кори туласі (Ocimum Tenuiflorum), зменшує кількість розчиненого кисню, присутнього в дистильованої води, і, як наслідок, швидкість корозії. Досліджено вплив розчиненого кисню, температури і рН на швидкість корозії м‘якої сталі. За допомогою вагового, електрохімічного та імпедансного методів визначено інгібуючий ефект активованого вугілля. Показано, що ефективність інгібітування зростає з підвищенням температури, рН і маси активованого вугілля. Адсорбцію активованого вугілля описано ізотермою адсорбції Ленгмюра.

Вплив метанольного екстракту prosopis juliflora на корозію низьковуглецевої сталі в 1 м hcl

Досліджено екстракт Prosopis juliflora як інгібітора корозії низьковуглецевої сталі в 1М HCl, з використанням методу вимірювання втрати маси, потенціодинамічної поляризації та електрохімічної імпедансної спектроскопії (ЕІС). Показано, що інгібуюча здатність Prosopis juliflora зростає із збільшенням концентрації інгібітора й температури. Внаслідок поляризаційних досліджень визначено, що Prosopis juliflora діє як інгібітор змішаного типу для низьковуглецевої сталі в 1 М HCl. За допомогою ЕІС визначено, що опір перенесення заряду зростає зі збільшенням концентрації інгібітору.