полісахариди

Хімічний аналіз і дослідження показників якості імунобіологічних ліків для профілактики і лікування кандидальних інфекцій

Встановлено, що такі показники якості як вміст білка, вміст полісахариду, вміст фенолу та рН розробленого вакцинального розчину для ін’єкцій (ВРІ) "Кандидоцид" на основі клітин грибів C. albicans та C. tropicalis, відповідають стандартним вимогам. Визначено, що за показником прозорості та ступенем помутніння досліджуваний розчин є прозорим, за ступенем забарвлення – безбарвний, за показником стерильності – стерильний. Період стерильності, визначений після першого відкриття, становить 8 год.

Продукти біосинтезу метаболітів штаму pseudomonas sp. ps 17. 1. Одержання та термічні характеристики

Одержано нові продукти біосинтезу штаму Pseudomonas sp. PS-17: біогенні поверхнево-активні речовини (рамноліпідний біокомплекс, дирамноліпід та екзополісахарид) і біополімер полігідроксіалканоат. Вивчено процес термічного перетворення цих продуктів у повітряному середовищі в інтервалі температур 293–1273 К. За результатами термолізу та ІЧ-спектроскопії виявлено утворення рамноліпідного біокомплексу між рамноліпідами та екзополісахаридом при підкисленні супернатанту культуральної рідини до рН=3.

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРОКСИДОВАНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ГІДРОГЕЛЕВИХ КОМПОЗИТІВ

Сьогодні у світі проводяться поглиблені дослідження з синтезу і вивчення властивостей гідрогелевих матеріалів через перспективність їх застосування в багатьох галузях, зокрема у фармацевтиці, електронних приладах та техніці, біомедицині, біоінженерії. Фізико-хімічні властивості гідрогелів, отже і сфери їх можливого використання визначаються природою полімеру, ступенем структурування, співвідношенням компонентів полімер : вода. Тому одержання та дослідження властивостей та характеристик полімерних гідрогелів є важливим і актуальним завданням сучасної полімерної хімії.

Поверхнево-активні комплекси для штаму Pseudomonas Аeruginosa JRV-L

Показано, що штам Pseudomonas aeruginosa JRV-L синтезує екстрацелюлярні поверхнево-активні речовини рамноліпідної природи, полімер полісахарид альгінат та пігмент піовердин, що має властивості сидерофора та елісітора. Встановлено, що вказані продукти біосинтезу P. aeruginosa JRV-L  мають властивість утворювати супрамолекулярні комплекси в культуральній рідині.

Метод виділення поверхнево-активного комплексу штаму pseudomonas aeruginosa jrv-l

Для підвищення ефективності осадження рамноліпідного комплексу (РК) з
супернатанту культуральної рідини (СКР) штаму P. aeruginosa JRV-L застосовували
комплексний підхід: бактерії культивували на поживному середовищі з додаванням
алюмокалієвих галунів (АГ) та без них, продукт виділяли при різних температурах
(20–100 °С) і рН середовища (2,0–4,0). Встановлено, що нагрівання до 90–100 °С та
підкислення до рН 2,0 СКР штаму P. aeruginosa JRV-L сприяє повнішому осадженню
РК, а також, що склад РК, одержаного з СКР без додавання АГ, не змінюється: