рисове лушпиння

Кінетичні моделі виділення лігніну з рисового лушпиння з використанням лужного пероксиду водню

Досліджено кінетику і механізми делігніфікації та екстракції лігніну з рисового лушпиння лужним пероксидом водню у воді. Показано, що для опису кінетики виділення лігніну можуть використовуватися як делігніфікаційна, так і екстракційна моделі. На основі значень методу СКП (сума квадратів помилок) з нелінійних регресій, модель делігніфікації краще узгоджується з експериментальними даними, ніж екстракційна модель. Визначено значення енергії активації для моделі керування масопереносом, моделі керування реакцією та моделі екстракції.

держання аморфного силіцій(iv) оксиду підвищеної чистоти із рисового лушпиння

Внаслідок максимального вилучення карбон-вмісних компонентів, підвищено вміст аморфного силіцій(IV) оксиду у твердому залишку рисового лушпиння. Вибрано екстрагенти відповідно до гіпотези про механізм екстрагування карбон-вмісних компонентів з рисового лушпиння рідкими екстрагентами. Встановлено вплив основних технологічних чинників: температура, час процесу та концентрація екстрагенту.