саліциліденсемикарбазон

Синтез і кристалічна структура дихлороаквасаліциліденсемикарбазону кадмію(іі)

Синтезовано комплекс кадмію(II) з семикарбазоном саліцилового альдегіда (Н2L). За допомогою елементного аналізу та ІЧ-спектроскопії встановлено його склад – [Cd∙Н2L∙H2O∙Cl2]. Кристалічну структуру комплексу досліджено за допомогою методу РСА. Встановлено, що координаційним поліедром атома кадмію є деформований октаедр, в якому два цис-положення займають атоми оксисену молекули води і карбамідного фрагменту молекули H2L, решту положень займають атоми хлору.