швидкість реакції

Кінетика кристалізації шеніту із суспензії насиченого розчину і штучного каїніту

У лабораторних умовах досліджений процес конверсії каїніту і насиченого після розчинення руди розчину в шеніт за температури 293‒333 К протягом 1 год. Встановлено, що найбільший ступінь конверсії досягається за температури 333 К і тривалості 1 год. За допомогою рівняння Арреніуса розрахована «уявна» енергія активації, яка дорівнює 38,8 кДж/моль і вказує на перехідну область перебігу процесу конверсії. Досліджено процес охолодження і конверсії за різної інтенсивності перемішування повітрям.

Kinetic Investigations of Phaseformation Processes in the BaO-Al2O3-Fe2O3 System

The kinetic investigations of phase formation processes in the mixture which contains BaO, Al2O3, Fe2O3  were carried out. The degree of conversion and the activation energy were calculated, the dependence of the reaction rate and the rate constant on reaction temperature was determined.

Кінетика реакції конденсації альдолом газофазної пропіонової кислоти з формальдегідом на каталізаторі B2O3-P2O5-WO3 / SiO2

Встановлено основні кінетичні закономірності реакції альдольної конденсації пропіонової кислоти з формальдегідом у газовій фазі на B2O3-P2O5-WO3/SiO2 каталізаторі. Запропоновано кінетичні рівняння та розраховано кінетичні параметри. Створена кінетична модель, яка непогано описує реакцію конденсації пропіонової кислоти з формальдегідом на запропонованому каталізаторі.

Кінетика конверсії лангбейніту в шеніт в присутності мірабіліту, сильвіну та води

Досліджено конверсію лангбейніту в присутності мірабіліту, сильвіну та води в ізотермічних умовах за температури 273–333 К в шеніт. Визначено швидкість процесу за різної температури, «уявну» енергію активації за температури 293–303 К, а також порядок реакції за лангбейнітом.