Кінетика конверсії лангбейніту в шеніт в присутності мірабіліту, сильвіну та води

Автори: 
Maria Artus and Ivan Kostiv

Досліджено конверсію лангбейніту в присутності мірабіліту, сильвіну та води в ізотермічних умовах за температури 273–333 К в шеніт. Визначено швидкість процесу за різної температури, «уявну» енергію активації за температури 293–303 К, а також порядок реакції за лангбейнітом.

[1] Kashkarov O. and Sokolov I.: Technologiya Kaliynykh Udobreniy. Khimiya, Leningrad 1978.
[2] Hrebenyuk D., Opanasik N., Podobailo N. and Kozelskyy R.: Zh. Prikl. Khim., 1985, 58, 2118.
[3] Kostiv I. and Artus M.: Khim. Prom. Ukrainy, 2011, 5, 17.
[4] Kostiv I., Blazhivskyy N. and Yavorskyy V.: Referat. Zh. Khim., 1985, 17, 34.
[5] Brdicka R.: Grundlagen der physikalischen Chemie. 10 Auflage. VEB deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1971.
[6] Herasimov Ya. (Ed.): Kurs Physicheskoi Khimii, Izd. 2. Khimiya, Leningrad 1973.