сорбція

Порівняльна характеристика сорбційної активності гідрогелів поліметакрилової кислоти стосовно йонів лантану в деяких міжгелевих системах

Вивчено явища віддаленої взаємодії в міжгелевих системах гідрогель поліметакрилової кислоти – гідрогель полі-4-вінілпіридину (hPMAA-hP4VP) та гідрогель поліметакрилової кислоти – гідрогель полі-2-метил-5-вінілпіридину (hPMAA-hP2M5VP). Встановлено, що питома електропровідність, рН та ступінь набухання гідрогелів PMAA, P4VP та P2M5VP зменшуються під час сорбції йонів лантану за участю міжгелевих систем.

Характеристика і властивості титану(iv) оксиду, синтезованого різними методами

Вивчено вплив типу прекурсорів та умов золь-гель синтезу TiO2 на його властивості. За допомогою методів рентгенівської дифракції та електронною мікроскопіії встановлено, що всі отримані TiO2 порошки мають розмір кристалітів в нанодіапазоні 2.5–17 нм. Показано, що сорбційно-фотокаталітичні властивості TiO2 істотно залежать від фазового складу, кислотності поверхні, питомої поверхні та пористості.

Феномен дистанційної взаємодії і сорбційної здатності зшитих гідрогелів поліметакрилової кислоти і полі-4-вінілпіридіну відносно йонів ербію

Досліджено вплив гідрогелю поліметакрилової кислоти–полі-4-вінілпіридину (інтергелева система gPMAA–gP4VP) на сорбцію йонів ербію. Встановлено, що структура основного гідрогелю має значний вплив на самоорганізацію гідрогелю PMAA. Взаємну активацію гідрогелів досліджено у водному середовищі. Встановлено залежності коефіцієнта набухання, питомої електропровідності та рН водних розчинів. Визначено, що ступінь екстракції йонів ербію для PMAA і P4VP становлять 44 % і 17 %, відповідно.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СОРБЦІЇ/ДЕСОРБЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН КОМБІНОВАНИМИ ГІДРОГЕЛЯМИ

Сучасні гідрогелеві лікувальні засоби терапії ушкоджень людської шкіри, повинні виконувати ряд функцій, які притаманні шкірі: 1) збереження теплового та водного балансу; 2) забезпечення проникнення кисню; 3) забезпечення транспорту необхідних для функціонування організму речовин; 4) захист від механічних пошкоджень. При використанні гідрогелевих покрить на ушкоджених ділянках шкіри вони повинні виконувати, додаткову функцію – пролонговану доставку терапевтичних препаратів різної природи до рани.

Удосконалення адсорбційно-йонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод

Досліджено підвищення рівня екологічної безпеки гідросфери в результаті удосконалення адсорбційних процесів очищення стічних та шахтних вод від забруднень із застосуванням природних сорбентів та процесів знесолювання електродіалізом. Встановлені оптимальні параметри удосконалення процесів сорбції забруднень природними сорбентами. Механізм дифузії досліджений методом «кінетичної пам‘яті». Визначені ефективні коефіцієнти внутрішньої дифузії в процесі сорбції забруднень природними сорбентами.

Адсорбція кадмію з водних розчинів на модифікованих сорбентах

Одержано нові модифіковані сорбенти на основі опок Астраханської області. Проведено порівняння сорбції кадмію на вказаних сорбентах. Вивчено ізотерми статичної сорбції речовин з водних розчинів, розраховані зміни ентальпії, ізобарно-ізотермічного потенціалу та ентропії сорбції. Розрахована кінетика сорбції йонів кадмію з водних розчинів. Показано, що результати досліджень можуть бути використані для очищення води від йонів кадмію.

ПОВЕРХНЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІВІНІЛОВИМ СПИРТОМ І ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НАТРІЄВОГО РІДКОГО СКЛА

Досліджено фізико-хімічні властивості поверхні металовмісних полімер-силікатних композитів, які одержані сумісним осадженням водорозчинних полімерів і силікатів під дією хлоридів металів: питому площу поверхні, кількість активних центрів, волого поглинання, сорбційна здатність. Для досліджень були використані методи сканувальної електронної мікроскопії, ІЧ спектроскопії та методи, які базуються на виявленні закономірностей сорбції кислотно-основних індикаторів з різною природою функційних груп та значенням pKα поверхнею композитів.

THE LIQUID PHASE RECIRCULATION UNDER METHANOGENIC FERMENTATION OF CHICKEN MANURE

The article is devoted to the analysis of the methanogenesis of chicken manure with effluent’s liquid phase recycling with and without nitrogen stripping. It was determined that methanogenesis with full recirculation of the liquid phase is possible both with the sorption of ammonia nitrogen and without it. However, it was characterized by an inhibited state. Methane production was 0.51 l/l in a reactor with ammonia stripping and 0.23 l/l in a reactor without ammonia stripping. The ammonia removal efficiency was 12.5% ammonia nitrogen.

Using of silicate materials for sewage sorption treatment from heavy metals

The article presents the research results of using different types of silicate minerals, their modified forms for sewage sorption treatment. Their physical and chemical properties, the mechanisms of action and sorption efficiency of the widespread natural minerals are characterized in this paper.

The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances

In the present paper the sorption of petroleum substances such as diesel fuels on zeolite beds was investigated. A natural occurring zeolite clinoptilolite, and mixtures of clinoptilolite and synthetic zeolites Na-P1 and Na-X type, in the ratio 3:1, were used in this study. Natural zeolite acquired from the mine tuffs in Sokyrnytsya (Ukraine). In order to obtain synthetic zeolites, F-class fly ash (Kozienice Power Plant, Poland) with sodium hydroxide was used and later it underwent the hydrothermal conversion.