стічні води

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF AMMONIUM ION ADSORPTION BY NATURAL AND SYNTHETIC SORBENTS BY METHODS OF MULTIDIMENSIONAL CLUSTER ANALYSIS

The results of the research of the adsorption capacity of a number of sorbents of natural and synthetic origin for ammonium ions have been clustered. The natural zeolite of the Sokyrnytsia deposit, a synthetic sorbent based on the fly ash of Dobrotvir state district heat power plant, Al2O3, SiO2, as well as some types of soil: sandy soil, black soil, and clay were used in the research. Equations describing the regularities of adsorption processes depending on the type of sorbent were obtained. According to the obtained dendrograms, two main clusters of sorbents were identified.

ECOLOGICAL PROBLEMS OF ENTERPRISES OF ALCOHOL INDUSTRY

The issue of industrial water treatment and food waste disposal is particularly relevant, especially for the alcohol industry. The problem of wastewater treatment and waste accumulation in the process of alcohol production is due to high chemical and biological oxygen demand, specific colour and odour, a large number of suspended substances, low pH. Therefore, the choice of promising wastewater treatment technologies is of paramount importance to ensure the ecological safety of the environment.

КІНЕТИКА АДСОРБЦІЇ ФОСФАТІОНІВ СИНТЕТИЧНИМИ ЦЕОЛІТАМИ НА ОСНОВІ ЗОЛИ ВИНОСУ ТЕС

Метою даної роботи було вивчення процесу адсорбції фосфату на природних і синтезованих сорбентів, таких як алюмосиликати. Було досліджено сорбційні властивості природного цеоліту щодо фосфату в статичних та динамічних умовах. Cинтезовано і модифіковано цеоліт на основі золи виносу Добротвірської ДРЕС. Встановлено рівноважні значення адсорбційної здатності, побудовано відповідні ізотерми при температурі 20 ° С. Досліджено кінетику адсорбції в умовах механічного перемішування. Встановлено лімітуючи стадії процесу. Розраховано та побудовано епюри швидкостей, потужності та тиску в апарті.

Застосування рідинної екстракції для очищення стічних вод виробництва харчових олій

Досліджено структуру емульсії, яка утворюється у стічних водах виробництв харчових олій. Встановлено вид емульгатора та запропоновано спосіб руйнування емульсії, що забезпечує в подальшому якісне очищення стічних вод олійних виробництв рідинно-екстракційним методом. Отримана лінія рівноваги та робочі лінії процесу. Встановлено кількість ступеней переносу. Побудовано математичну модель рідинно-екстракційного очищення стічної води. Рішення її дає можливість прогнозувати кінетику процесу екстркційного очищення стічних вод при реалізації технології на практиці.

EFFICIENCY OF FIBROUS CARRIER USE IN BIOTECHNOLOGICALLY INTENSIFIED PROCESS OF ADDITIONAL TREATMENT OF INDUSTRIAL WASTE WATER FROM PETROLEUM PRODUCTS

The paper presents the results of experimental studies on the efficiency of additional treatment of industrial waste water of the plant “Motor Sich JSC” from petroleum products with modern biotechnology of waste water treatment using the fibrous carrier “VIYA”. The comparative analysis of the efficiency of additional treatment of industrial waste water of the plant from petroleum products using the artificial fibrous carrier and the adsorbent “Ecolan” has been carried out.

IMPACT OF RIVERBANK ANTHROPOGENIC POLLUTION SOURCES ON THE FORMATION OF RIVER WATER QUALITY

The method of estimation of the impact of riverbank anthropogenic pollution sources on the formation of river water quality is proposed. A description of the influence of housing and utility providers on water bodies within Mykolaiv region is
made. The obtained results can be applied in the development of measures aimed at improvement of the ecological situation in the area under study.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КАВІТАЦІЙНОГО РОЗКЛАДУ НАТРІЮ ГІПОХЛОРИТУ В ІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ

Досліджено кавітаційний розклад натрію гіпохлориту, що міститься у стічних
водах цеху каустичної соди і хлору, за ізотермічних умов. Встановлено залежність
тривалості та кінетичних параметрів процесу від температури та потужності УЗ-
випромінювання. Встановлено, що ефективність розкладу натрію гіпохлориту за дії
акустичних коливань УЗ-діапазону є істотно вищою, ніж під час його термічної
каталітичної деструкції як промислового процесу.

КАВІТАЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЖИРКОМБІНАТУ ВІД ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ У ПРИСУТНОСТІ ГАЗІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ

Олійно-жирова промисловість виробляє і переробляє рослинні жири та пов'язані з ними продукти. Стічні води цієї промисловості містять велику кількість забруднень різного характеру. Проте, основними забруднювальними компонентами цих стічних вод є органічні речовини, в основному жирового характеру. Існуючі методи очищення не здатні забезпечити достатнього ступеня очищення стічних вод, який б відповідав встановленим санітарним нормам.  Це створює значну екологічну проблему, оскільки викликає забруднення поверхневих вод органічними речовинами.

ЗАСТОСУВАННЯ ANNOMOX ПРОЦЕСУ ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВОД

Серед точкових джерел забруднення водного середовища муніципальними стічними водами є одним із найвагоміших. На сьогоднішній час, більшість каналізаційних очисних споруд в Україні відпрацювала термін амортизації. У результаті велику кількість станцій очищення виведено з експлуатації і стічні води потрапляють у довкілля  неочищеними, що викликає серйозне занепокоєння, адже вони становлять потенційну загрозу для здоров’я та життя людей.

ADSORPTION OF Cu (II) and Cr (III) IONS FROM AQUEOUS MEDIUM IN FIXED BED COLUMN

The adsorption of Copper (II) and Chromium (III) from aqueous solution by natural zeolite was investigated in fixed bed column. The effects of selected operating parameters such as flow rate and bed depth were evaluated. The breakthrough data are fitted well to Bed Depth Service Time (BDST) and Thomas models with high correlation coefficient, R2 = 0,91. The results showed that zeolite can be an effective adsorbent for Copper (II) and Chromium (III) removal.