структура

The research of a phase composition and a microstructure of hydrated cement by mechanoactivated bonding substance with an additive of microsilica

The physico-chemical methods of the research of hydrated cement by mechanoactivated bonding substance with organo-mineral additive (microsilica + C-3) was presented. It was explored the influence of the additive into the kinetics of formation lowly basic calcium hydrosilicate.

Вивчення керамічних пігментів шпінельного типу з використанням шлаку алюмінотермічного виробництва феротитану

У статті розглянуті результати теоретичних і експериментальних досліджень з отримання керамічних пігментів синьої колірної гами зі структурою шпінелі на основі шлаку алюмінотермічного виробництва феротитану. Встановлена послідовність протікання фізико-хімічних процесів, які обумовлюють формування заданих кристалічних фаз при випалі шлакoвмісних пігментів. Вивчений вплив концентрації оксиду кобальту і температури випалу дослідних пігментів на їх оптико-колірні показники. Показана перспективність використання розроблених пігментів для забарвлення глазурних покриттів.

Гібридні мінерал-полімерні композитні матеріали на основі поліаніліну та кремнезем-глауконіту

Мінерал-полімерні композити поліанілінкремнезем-глауконіт одержано in situ одностадійною полімеризацією аніліну в присутності мікродисперсних частинок природного мінералу кремнезем-глауконіт. Досліджено фізико-хімічні властивості (фазовий склад, термічну стійкість, електропровідність та намагнічуваність) отриманих зразків композиту різного складу. Встановлено, що полімерний компонент композиту визначає електричну провідність зразків синтезованого композиту, тоді як мінеральні частинки зумовлюють його магнітні властивості та вищу термічну стабільність порівняно з поліаніліном.

Властивості гібридних композитів глауконіт/поліанілін, синтезованих у водних розчинах цитратної кислоти

Окисненням аніліну пероксодисульфатом амонію в 0,5 М водних розчинах цитратної кислоти за наявності природного мінералу глауконіту синтезовано ряд композитів із різним співвідношенням глауконіт/поліанілін. За допомогою рентгенофазового аналізу показано, що структура отриманих композитів є аморфно-кристалічною. Результати ІЧ-ФП спектрального аналізу зразків показали, що зразки містять ПАн у вигляді емеральдинової солі, а також вказують на наявність слабкої міжфазової взаємодії між частинками глауконіту і макроланцюгів поліаніліну внаслідок утворення водневих зв’язків.