сублімації

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2-ЦІАНО-3-[5-(2-ОКСІ-МЕТИЛ-4-НІТРОФЕНІЛ)-2-ФУРИЛ]-2- ПРОПЕНАМІДУ

2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенамід належить до біологічно активних похідних фурану з реакційно-здатними центрами донорного та акцепторного типу, який використовується, як початкова речовина при синтезі лікарських засобів.

Будову речовини підтверджували ЯМР-спектроскопією. Чистоту речовин визначали з використанням системи високоефективного рідинного хроматографа Agilent 1100 HPLC

Термодинамічні характеристики етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата

Вперше для етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата за температурними залежностями тисків насиченої пари визначених ефузійним методом Кнудсена пораховано ентальпії фазових переходів (кДж/моль) ΔsubН331,0 = 101,3±5,3; ΔvapН390,6 = = 77,5±3,8. Енергію згорання визначали в прецизійному калориметрі з ізотермічною оболонкою та статичною калориметричною бомбою. Величини енергії згорання UC (298), ентальпії згорання DсН0 298 та утворення DfH0 298 в конденсованому стані відповідно становлять (кДж/моль): –4885,2 ± 6,5; –4889,4 ± 6,5; –331,9 ± 6,5.

Метод розрахунку зміни теплоємності при випаровуванні та сублімації органічних сполук

За результатами аналізу джерел літератури встановлено постійність зміни теплоємності за 298К при випаровуванні (±2 %) та сублімації (±8 %) органічних сполук різних класів. Одержані рівняння дають можливість проводити більш простий перерахунок ентальпій за рівнянням Кірхгофа у порівняні з існуючими методами, побудованими за принципом групових внесків. Для перевірки надійності запропонованого метода вперше визначені ентальпії випаровування та сублімації 5-(2-нітрофеніл)-фуран-2-карбальдегіда та проведені відповідні перерахунки на 298 К.