технологічна схема

Моделювання компресорних станцій з прилеглими ділянками газопроводів

Наведено постановку задачі розрахунку параметрів змінних газових потоків через ділянки газопроводів і компресорні станції як задачі математичної фізики з крайовими умовами, залежними від режимних газодинамічних параметрів. Запропоновано швидкі алгоритми розрахунку параметрів роботи компресорних станцій для різних функцій управління газоперекачувальними агрегатами.

Задачі керування потоками в системах транспортування газу

Розглядається газотранспортна система із складною технологічною схемою та газодинамічні процеси, які в ній відбуваються. Сформульовані основні задачі на знаходження параметрів керування технологічними процесами транспортування газу та розроблено алгоритми їх побудови.

The gas transport system with the technological scheme of big degree of complexity and gas-dynamic processes which occur in it are considered. The main objectives of parameters finding of technological processes control of gas transportation are formulated and algorithms of their construction are developed.

Оптимальність режимів роботи газотранспортної системи

Поставлено і розв’язано оптимізаційні задачі транспортування газу для різних критеріїв оптимальності, а також досліджено наявний потенціал оптимізації. В резуль- таті числових експериментів знайдено верхні оцінки потенціалу оптимізації як для окремих технологічних об’єктів, так і для усієї газотранспортної системи.

Ідентифікація параметрів моделі газотранспортної системи

Запропоновано швидкі алгоритми аналізу даних вимірювання на великих інтервалах часу та розв’язування систем нелінійних контурних рівнянь, які дали мож- ливість розв’язати задачі ідентифікації в умовах невизначеності. Наведено класи- фікацію та характеристику невизначеностей. Запропоновано алгоритми знаходження параметрів моделей та стану об’єктів в умовах невизначеності.

Система розроблення технологічних схем магістральних газопроводів

Побудована математична модель структури газотранспортної системи, яка дала можливість сформулювати вимоги до програмних засобів створення технологічних схем. Розроблено швидкі алгоритми аналізу, синтезу та еквівалентування технологічних схем. Наведено функціональні можливості розробленого автоматизованого робочого місця розробника технологічних схем.

Математична модель Більче-Волицького підземного сховища газу

Побудована математична модель процесу руху газу в системі пласт підземного сховища газу–магістральний газопровід, в яку входять моделі всіх технологічних об’єктів, гідравлічно пов’язаних між собою. Встановлено обмеження, які накладаються на параметри моделей та газодинамічні процеси. Наведено постановки основних задач, які виникають під час моделювання роботи системи пласт підземного сховища газу – магістральний газопровід.

Analytical methods of optimization of operational parameters of the main gas pipelines (gas mains)

An analytical model for the operation of the main gas pipeline is proposed.  The results of the investigation of the domain of optimality by analytical methods are presented.  The developed software is tested on real data.  Comparative results of modeling and optimization by numerical and analytical methods are presented.

Optimal scheduling of operating modes of the gas transmission system

The optimization problems of gas transmission for different optimality criteria are presented. The analysis of factors that influence both calculation of operating mode parameters and complexity of algorithms of search of their optimal values is carried out. In the course of conducting numerical experiments, some classes of problems being solved in an optimization statement are demonstrated.

Optimization of unsteady operating modes of gas mains

We consider the problem of operating mode control of compressor stations to ensure optimal operating mode of the main gas in a wide range of gas transmission volumes for the different options of initial and boundary conditions. We propose an adaptive algorithm of designing control actions, which ensures optimality criterion and does not violate existing technological limitations.