TiO2

Фотокаталітична активність дефектного tio2-x для очищення води/розкладу барвника метилового оранжевого

Метою цього дослідження є вивчення фотокаталітичної активності наночастинок TiO2 в розкладі барвника метилового оранжевого (МО). Нанопорошок діоксиду титану TiO2 був синтезований звичайним золь-гель методом і кальцинований в атмосфері повітря за різних температур (350°C, 550°C і 850°C). Потім синтезовані наночастинки TiO2 піддавали твердофазній реакції з Кальцій гідридом (CaH2) за тих же температур в атмосфері аргону.

Целюлозні ацетатні порожнисті волокнисті мембрани з волокон стебла банана, покриті тіо2, для розкладу відпрацьованих текстильних барвників

Одержано целюлозні ацетатні порожнисті волокнисті мембрани з волокон стебла банана, покриті TiO2 (ЦАПВМ). Їх придатність як альтернативного матеріалу для розкладу відпрацьованого текстильного барвника доведено визначеними механічними властивостями, результатами аналізу FTIR, SEM, величинами термічного опору, продуктивності та ефективності розкладання. Ацетат целюлози (АЦ) синтезували з волокон стебла банана стадією набухання, реакцією ацетилювання та реакцією гідролізу. ЦА модифікували з використанням TiO2 різних концентрацій.

Композиційні матеріали на основі PbO2, що осаджені з суспензійних електролітів: електросинтез, фізико-хімічні і електрохімічні властивості

Композиційні матеріали на основі PbO2, що мають в своєму складі TiO2 або ZrO2, були одержані з суспензійних електролітів з часточками дисперсної фази TiO2 чи ZrO2. Концентрація сторонніх оксидів в композиті залежить від складу електроліту та умов осадження. В процесі залучення часточок дисперсної фази до композиту кристали плюмбум(IV) оксиду зменшуються до субмікроних та нано- розмірів. Фізико-хімічні властивості та електрокаталітична активність композиційних матеріалів у більшості випадків обумовлюється їх хімічним складом.