високопродуктивні обчислення

Стан та перспективи розвитку високопродуктивних обчислювальних систем

Зроблено огляд особливостей побудови та оцінено технічні характеристики сучас- них суперкомп’ютерів, виділено проблемні питання та сформовано основні тенденції їх розвитку. Показано перспективність створення персональних суперкомп’ютерів, зокрема, побудованих на основі універсальних мікропроцесорів та реконфігуровних апаратних прискорювачів.

Основи організації та часові характеристики багатопроцесорних самоконфігуровних комп'ютерних систем

Висвітлено принципи побудови і організації функціонування багатопроцесорних самоконфігуровних комп’ютерних систем. Розроблено спосіб опрацювання інформації в такій комп’ютерній системі та її структуру. Досліджено її часові характеристики. Визначено необхідні для досягнення високої продуктивності багатопроцесорної самоконфігуровної комп’ютерної системи умови та проаналізувано способи забезпечення їх виконання.

Підвищення ефективності криптоаналізу сучасних потокових шифрів

Стаття присвячена підвищенню ефективності криптоаналізу сучасних потокових шифрів. У статті проаналізовано сучасне програмне забезпечення для здійснення алгебраїчного криптоаналізу потокових шифрів. Запропоновано шляхи оптимізації сучасних криптоаналітичних методів потокових шифрів шляхом використання паралельних та розподілених високопродуктивних обчислювальних засобів.