водопідготовка

Кінетика окиснення у воді йонів феруму(ІІ) киснем повітря у горизонтальному абсорбері з ковшоподібними диспергаторами

Досліджено швидкість окиснення у воді йонів Феруму(ІІ) до Феруму(ІІІ) киснем повітря у горизонтальному абсорбері з ковшоподібними диспергаторами. На основі встановлених залежностей концентрацій йонів Феруму(ІІ) у досліджуваній воді від часу диспергування за різних їх початковому вмісту та рН визначено порядок реакції за йонами Fe2+ та ОН-. Вперше встановлено, що в об‘ємі води за рН = 5,5–6,2 при окисненні йонів Феруму(ІІ) має місце явище автокаталізу завдяки утвореним йонам Феруму(ІІІ).