Кінетика окиснення у воді йонів феруму(ІІ) киснем повітря у горизонтальному абсорбері з ковшоподібними диспергаторами

https://doi.org/10.23939/chcht09.04.503
Надіслано: Грудень 12, 2014
Переглянуто: Лютий 23, 2015
Прийнято: Липень 15, 2015
Authors: 

Victor Yavorskiy, Yaroslaw Kalymon and Olga Rubai

Lviv Polytechnic National University 12, St. Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine; ffroluch@ukr.net

Досліджено швидкість окиснення у воді йонів Феруму(ІІ) до Феруму(ІІІ) киснем повітря у горизонтальному абсорбері з ковшоподібними диспергаторами. На основі встановлених залежностей концентрацій йонів Феруму(ІІ) у досліджуваній воді від часу диспергування за різних їх початковому вмісту та рН визначено порядок реакції за йонами Fe2+ та ОН-. Вперше встановлено, що в об‘ємі води за рН = 5,5–6,2 при окисненні йонів Феруму(ІІ) має місце явище автокаталізу завдяки утвореним йонам Феруму(ІІІ).

[1] Orlov V., Martynov S., Kunytskyi S. and Meddur M.: Resursoekonomichni Mat., Konstrukcii, Budivli i Sporudy, 2012, 23, 646.
[2] Matolych B., Kovalchuk I., Ivanov E. et al.: Pryrodni Resursy Lvivshchyny. PP Lukashchuk, Lviv 2009.
[3] Dergavni Sanitarni Normy ta Pravyla. DSanPiN 2.2.4-171-10.
[4] Krainov S. and Shvets V.: Geokhimiya Podzemnykh Vod Khozyastvenno-Pitievogo Naznacheniya. Nedra, Moskwa 1987.
[5] Nikoladze G.: Obezzhelezivanie Priridnykh i Oborotnykh Vod. Stroiizdat, Moskwa 1978.
[6] Kurbatov A.: PhD thesis, Ros. Khim.Techn. Univ., Moskwa 2014.
[7] Bolotova O.: PhD thesis, Tyumen Gos. Univ., Tyumen 2005.
[8] Zolotova E. and Ass G.: Ochistka Vody ot Zheleza, Ftora, Margantsa i Serovodoroda. Stroiizdat, Moskwa 1975.
[9] Yavorskyi V. and Kalmykov V.: Mat. VIII Miznar. Nauk-Pract. Conf. ”Nauka i Osvita 2005”, February 7-21, 2005, 74.
[10] Morgan B. and Lahav O., Chemosphere, 2007, 68, 2080.
[11] Orlov V., Kvartenko O., Martynov S. and Gordienko Y.: Znezaliznennya Pidzemnyh Vod dlya Pytnykh Tsilei. UDUVGP, Rivne 2003.