водопоглинання

Фізико-хімічні дослідження механізму взаємодії наночастинок подвійного оксиду дво- та тривалентного феруму з серпіновим білком-овальбуміном і водою

Новизною роботи є теоретичне обґрунтування й експериментальне підтвердження механізму взаємодії наночастинок Fe3O4 з Н2О та овальбуміном-OVA, що проведено за допомогою комплексу фізико-хімічних досліджень. Визначено, що механізм ґрунтується на кластерофільності наночастинок і водневих, електростатичних і вандерваальсових взаємодіях. Встановлено, що взаємодія наночастинок Fe3O4 з OVA відбувалася за механізмом статичного гасіння з утворенням міжмолекулярного нефлуоресцентного комплексу, який змінює нативну структуру OVA.

РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДІВ МАЙОЛІКОВИХ МАС ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЇХ ВИРОБНИЦТВА ЗА ЕНЕРГООЩАДНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Досліджено закономірності спікання розроблених складів майолікових мас на основі типової маси МКЛ-1 та МК-4К з додаванням зламків скла та бою керамічної цегли. Встановлено вплив цих добавок на процеси спікання досліджуваних складів мас  в залежності від їх вмісту та температури випалу. Розроблено новий спосіб декорування кераміки на стадії їх пластичного стану. Отримані результати використовуватимуться для вдосконалення технологічних процесів одержання декоративно-ужиткової кераміки.

Стійкість полілактидних матеріалів до водних середовищ різної природи

Досліджено вплив наповнювача (тальку), його концентрації, додаткового термооброблення і температури на закономірності водопоглинання полілактидних матеріалів. На основі отриманих даних визначено коефіцієнт дифузії води в полілактидних матеріалах та енергію активації процесу дифузії. Виявлено, що процес водопоглинання наповненими і термообробленими матеріалами на основі полілактиду відбувається повільніше і потребує більшої енергії активації процесу.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТІВ ПОЛІЛАКТИД – ТАЛЬК

Досліджено вплив наповнювача – тальку, його вмісту, додаткового термооброблення і температури  на  фізико-механічні  та  теплофізичні  властивості  полілактидних  матеріалів, зокрема  на  поверхневу  твердість,  теплостійкість  за  Віка  і  термомеханічні  характеристики. Виявлено вплив наповнювача та температури на стійкість полілактидних матеріалів до дії водного  середовища.  Визначено  коефіцієнт  дифузії  води  в  полілактидних  матеріалах  та енергію  активації  процесу  дифузії.

INCREASING THE VALIDITY OF WALL CONSTRUCTION MATERIALS AFTER REPLACEMENT OF HYDROGENERATED LIQUIDS

The results of the study of water absorption, compressive strength and bending strength, wetting angle of ceramic and cement-sand materials, impregnated with the production of SDP “Kremniypolimer” and developed mixtures of water-soluble liquids are presented in the article. The main hydrophobic materials produced by ZDP “KremnoiPolimer” for obtaining waterproofing liquids are 136-157 M; ETS-32; AKOR-B100. On the basis of GKZH-11N and GKZH-11K experimental waterproofing fluids No. 1 K, No. 2 K, No. 1 H and No. 2 Н were developed.

ВПЛИВ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ НА ХІМІЧНУ СТІЙКІСТЬ ПОЛІЕСТЕРНИХ КОМПОЗИТІВ

Досліджено вплив полімерного модифікатора полівінілхлориду на хімічну стійкість поліестерних композитів. З результатів проведених досліджень виявлено, що рівноважне водопоглинання для поліестерних композитів встановлюється впродовж 7-14 діб. Водопоглинання немодифікованого поліестерного матеріалу становить близько 1,5 %.

RESEARCH OF PHYSICAL AND TECHNICAL PROPERTIES OF CERAMIC BRICKS AND ITS HYDROPHOBIC PROTECTION

The current article is focused at the physical and technical properties of ceramic bricks. It was established that the decisive factors in the process of interaction of ceramic bricks with water, water solutions and water vapor is the composition of pore structure and energy state of its surface. It is substantiated and defined the component composition and technological regime of the protective coating formation on the surface of ceramic bricks. The technological properties of the initial composition and physico-mechanical properties of coatings based on them are established.

Protective coatings based filled with polimetylfenilsyloksan to increase corrosion resistance of concrete

The article describes the effects of surface treatment of concrete protective coatings filled of polimetylfynilsyloksan based on its corrosion resistance. The influence of the coating on the adhesive strength, hydrophobicity and water absorption of concrete. The possibility of using the developed formulations of protective coatings to improve durability of concrete is showed, which is operated under conditions of external aggressive factors.

Оцінка ефективності дії захисного покриття на корозійну стійкість бетону

The thesis is devoted to the development of theoretical bases of the corrosion resistance of concrete by protective coatings on the base of polymethylphenylsiloxane filled with aluminum and zinc oxides. The technological properties of protective coatings compositions were investigated by methods of physical and chemical analysis, methods of the concrete surface coating and form conditions were shown. Determined that the forming matric-oxide structure covering in the process of hardening passpasses behind counting polymerization polymethylphenylsiloxane.

Покращення експлуатаційних властивостей керамічної цегли поверхневим модифікуванням поверхні

In the article there are substantiated and determine the optimal composition of protective covering by the mathematical planning method with taking into account the influence of protective covering on water absorption, adhesive strength and frost resistance. It is constituted technologic regime of marking and hardening protective covering on the ceramic matrix surface. It is determined the depth of protective covering penetration and its role in the adhesive contact formation during hardening process and its dependence from ceramic matrix structure.