вуглецеві нанотрубки

DYNAMICS OF CARBON DIOXIDE ADSORPTION BY CARBON NANOTUBES

This article is devoted to the study of the carbon dioxide adsorption process. The relevance of using carbon nanotubes for adsorbing carbon dioxide from industrial emissions is that carbon nanotubes have a high surface area and can effectively interact with carbon dioxide molecules. In addition, they have high mechanical strength and chemical resistance, which makes them attractive for industrial use. Carbon nanotubes have the potential to reduce carbon dioxide emissions and reduce the negative impact on the environment.

Вплив попередньо приготовлених і очищених багатостінних вуглецевих нанотрубок на рідкофазне аеробне окиснення вуглеводнів

Представлені прості кінетичні підходи до вивчення впливу багатостінних вуглецевих нанотрубок (MWCNT) на аеробне окиснення вуглеводнів та запропоновано реальні прийнятні механізми процесу. Як модель використано аеробне рідкофазне низькотемпературне окиснення етилбензену у присутності багатостінних вуглецевих нанотрубок. За допомогою кінетичного аналізу визначено, що каталітична дія пов’язана з наявністю сполук заліза у внутрішніх каналах MWCNT.

Polymer nanocomposite films embedded carbon nanotubes

The conductive nanocomposite films on the basis of reactionary copolymers with embedded carbon nanotubes were received. The percolation threshold of obtained nanocomposites was determined and it was shown that its value depends on the size of specific surface of nanotubes, composition and conditions of composite obtaining. Одержано струмопровідні нанокомпозитні плівки на основі реакційноздатних кополімерів з вбудованими вуглецевими нанотрубками.

Нанокомпозитні плівки з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками та нанокристалами CuS

Одержано тонкі струмопровідні нанокомпозитні плівки на основі реакційно-
здатних кополімерів з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками та
синтезованими in situ нанокристалами CuS. Досліджено струмопровідні та оптичні
властивості одержаних нанокомпозитів. Оптичні спектри нанокомпозитних плівок у
видимій та близькій ультрафіолетовій області підтверджують формування нано-
кристалів CuS в полімерній матриці. Результати свідчать, що у випадку наповнювачів з
однаковим типом провідності (p-провідність) спостерігається їх синергетичний вплив