Ядро

Програмно-алгоритмічне забезпечення паралельного розрахунку неізотермічного вологоперенесення на підставі апарату похідних дробового порядку

Побудовано нову математичну модель нестаціонарного процесу тепло- і вологообміну в двовимірній області на основі використання похідних Капуто та Грюнвальда-Летникова. Розроблено неявну скінченно-різницеву схему для апроксимації математичної моделі ноізотермічного вологоперенесення з урахуванням дробового інтегро-диференціального апарату. Наведений алгоритм чисельної реалізації моделі дозволяє отримати значення функції температури і вологості для всіх точок області розбиття. Для чисельної реалізації математичної моделі адаптовано метод дробових кроків.

Специфіка структури галузевих терміносистем (на прикладі української термінології нафтогазової промисловості)

Розглянуто українську термінологію нафтогазової промисловості як польової структури. Визначено типові ознаки термінополя, виокремлено особливу структуру – ядро й периферію, для якої властива концентрація полеутворювальних ознак у ядрі й неповний набір цих ознак за можливого послаблення їхньої інтенсивності на периферії.