Забезпечення принципу права на захист в Україні

Mariana Pohorilets. Nataliia Slotvinska. Ensuring the principle of the right to protection in Ukraine.

1
Lviv Polytechnic National University
2
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Принцип права на захист має вирішальне значення для дотримання прав людини, утвердження соціальної справедливості та зміцнення верховенства права в Україні.

У цій статті висвітлюється актуальність дослідження та вирішення проблем і можливостей забезпечення цього права в Україні. У науковій праці досліджено законодавчу базу України, вжиті заходи та прогрес у забезпеченні права на захист, включаючи незалежність судової системи, доступ до правосуддя, програми правової допомоги та запобігання свавільному затриманню чи поводженню.

В цьому контексті окреслено окремі проблеми застосування аналізованого принципу, такі як: корупція, затримки судових розглядів, обмежений доступ до правосуддя, тощо. Встановлено, що вирішення цих викликів потребує постійних зусиль, включаючи судові реформи, розподіл ресурсів, кампанії з підвищення обізнаності громадськості, вирішення конфліктів та освіту з прав людини.

У статті підкреслюється актуальність теми дослідження шляхом розгляду політичних, соціальних і правових трансформацій в Україні за останні роки. Ці перетворення створили виклики, пов’язані з верховенством права, корупцією та захистом прав людини. Зосереджуючись на праві на захист, дослідники можуть оцінити досягнутий прогрес, виявити прогалини та недоліки, а також надати уявлення про сфери, які потребують уваги та вдосконалення. Ця оцінка слугує інструментом для вимірювання ефективності правових реформ, політичних ініціатив та інституційних змін, здійснених в Україні для забезпечення захисту прав особи.

Актуальність цієї теми дослідження додатково підкреслюється збройним конфліктом, що триває в Україні, і проблемами безпеки що виникають як його наслідок. Війна та анексія українських територій призвели до порушень прав людини, примусового переміщення громадян  та потреби у відповідальності винних осіб, справедливості. Вивчаючи право на захист, дослідники можуть дослідити вплив цих конфліктів на права особи, оцінити заходи, вжиті для вирішення викликів, що виникають, і оцінити ступінь дотримання права на захист в Україні.

1. Constitution of Ukraine of June 28, 1996. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1996. No. 30. Art. 141.

2. Criminal Procedure Code of Ukraine dated April 13, 2012 No. 4651-VI. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2013, No. 9-10, No. 11-12, No. 13, Art. 88.

3. Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

4. International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted on December 16, 1966 by the UN General Assembly. Ratified by Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR No. 2148-VIII (2148-08) dated 10/19/73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.

5. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Information of the Verkhovna Rada of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. 1989. No. 13. Art. 108. https://doi.org/10.1007/978-94-017-1939-1_2

6. National Preventive Mechanism : Article dated 15 January 2023. Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki. (date of application: 01.06.2023).