Проблема затримання як заходу кримінального процесуального примусу: забезпечення прав затриманого в світлі ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини

Huzela M. "The problem of detention as a measure of criminal procedural coercion: ensuring the rights of the detainee in the light of article 5 of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms and the case law of the European Court of Human Rights"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена проблемі застосування державою заходів процесуального примусу в процесі кримінального провадження, а також реалізаціії конституційних прав та свобод затриманого в кримінальному провадженні, що є визначальним критерієм, який характеризує державу як демократичну, соціальну та правову. Встановлено, що під кримінальним процесуальним примусом розуміється сукупність передбачених законом здійснюваних у встановленій кримінальній процесуальній формі заходів примусового впливу держави у особі уповноважених органів, які покликані забезпечити виконання обов’язків учасниками кримінального процесу та вирішення завдань кримінального правосуддя, застосування яких супроводжуються обмеженням конституційних прав і свобод людини в межах досудового розслідування, судового провадження та процесуальних дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. Одним з таких заходів примусового впливу є затримання в кримінальному провадженні. Сутність кримінального процесуального затримання доцільно визначити як складне правове явище, і незважаючи на те, що окремі елементи протоколу затримання можуть мати доказове значення, само по собі кримінальне процесуальне затримання є виключно заходом кримінального процесуального примусу, не є слідчою дією і не спрямоване на виявлення, збирання, вилучення і фіксацію доказів, а має свою самостійну мету. Саме тому, кримінальне процесуальне затримання варто й доцільно класифікувати за такими критеріями: за необхідністю отримання ухвали слідчого судді, суду; за суб'єктом, що здійснює затримання; за процесуальним статусом затримуваної особи; за правовим статусом затримуваної особи; залежно від території здійснення затримання.
Констатовано, що забезпечення права на свободу та особисту недоторканність відповідно до ст. 5 КЗПЛ демонструє необхідність усвідомлення нових концептуальних положень КПК України, їх теоретичного обґрунтування та приведення у відповідність до міжнародних стандартів та практики ЄСПЛ, розробки необхідних понять. З огляду на це, наукові дослідження мають спрямовуватися на формування науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення правозастосовної практики та її нормативного врегулювання, поширювати порівняльно-правові дослідження, що дозволить використовувати позитивні досягнення зарубіжних держав у врегулювання кримінального провадження, правотворчості й правозастосування.

1. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 04.11.1950 roku. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 2. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. [Criminal Procedure Code of Ukraine]. Naukovopraktychnyi komentar : u 2 t. T1 / O.M. Bandurka, Ye.M. Blazhivskyi, Ye.P. Burdol ta in.. ; za zah. red. V.Ia. Tatsiia, V.P. Pshonky, A.V. Portnova Kh. : Pravo, 2012, 2012. 768 p. 3. Makovei M., Razumov S. Evropeiskaia konventsyia o zashchyte prav cheloveka y osnovnykh svobod. Statia 5. Pravo na svobodu y lychnuiu neprykosnovennost: Pretsedenty y komment.[ European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Article 5. Right to liberty and security of person: Precedents and commentary] / M. Makovei, S. Razumov; Ros. akad. pravosudyia, Sovet Evropy. M., 2002. 4. Maryniv V. I. Konstytutsiini harantii zabezpechennia prava liudyny na svobodu y osobystu nedotorkannist ta yikh realizatsiia v kryminalnoprotsesualnomu zakonodavstvi Ukrainy [Constitutional guarantees of ensuring the human right to freedom and personal integrity and their implementation in the criminal procedure legislation of Ukraine]/ Volodymyr Ivanovych Maryniv. // Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2005. №1. P. 166-175. 5. Kuchynska O. P. Rol pryntsypiv kryminalnoho provadzhennia v mekhanizmi zabezpechennia prav yoho uchasnykiv [The role of the principles of criminal proceedings in the mechanism of ensuring the rights of its participants] : dys. dokt. yur. nauk : 12.00.09 / Kuchynska Oksana Petrivna Kyiv, 2013. 460 p. 6. Simonovych D. V. Yevropeiski standarty zabezpechennia prav liudyny u dosudovykh stadiiakh kryminalnoho protsesu Ukrainy [European standards of human rights in the pre-trial stages of the criminal process of Ukraine]: dys. kand. yur. nauk : 12.00.09 / Simonovych Davyd Volodymyrovych Kharkiv, 2011. 225 p. 7. Posibnyk zi statti 5 – Pravo na svobodu ta osobystu nedotorkannist. Rada Yevropy [Article 5 Handbook - Right to liberty and security of person. - Council of Europe]/ Yevropeiskyi Sud z prav liudyny, 2012. 43 p. URL:http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_UKR.pdf. 8. Zabolotnyi I. I. Sudovyi kontrol u mekhanizmi zabezpechennia prav liudyny pid chas zastosuvannia zapobizhnoho zakhodu u vyhliadi trymannia pid vartoiu [ Judicial control in the mechanism of ensuring human rights during the application of precautionary measures in the form of detention]/ I. I. Zabolotnyi. // Uchenie zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ym. V. Y. Vernadskoho Seryia «Iurydycheskye nauky». Tom 26 (65). 2013. №2. P. 300-304. 9. Volkov K. Zabezpechennia prava na svobodu ta osobystu nedotorkannist pry zatrymanni osoby [Ensuring the right to liberty and personal integrity in detention] / K. Volkov // Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2014. № 3(36). P. 108-112. 10. Fundamentalni tsinnosti. [Fundamental values]. URL:https://zib.com.ua/ua/print/39662fundamentalni_cinnosti.html