Правові засади інституалізації функціональної діяльності релігійних організацій

Chornopyska V., Sheptytska M.
"Legal principles of institutionalization of functional activity of religious organizations"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті на основі чинного національного законодавства, сучасного наукового доробку вчених визначено та проаналізовано правові засади інституалізації функціональної діяльності релігійних організацій. З’ясовано, що релігійна організація набуває спеціальної правоздатності, позаяк здійснення нею правочинів, а теж інших юридично-значущих дій зумовлено виключно метою створення й не може їй суперечити, а межі діяльності визначаються не лише Законом, але і статутом та внутрішніми канонічними настановами. Правоздатність релігійних організацій полягає в немайновій, організаційній та майновій сферах їхньої діяльності. У статті констатується, що релігійна організація є самостійним функціональним видом непідприємницьких організацій, яка створена громадянами або юридичними особами з метою сповідування та поширення віровчення, зареєстрована у визначеному законодавством порядку як юридична особа приватного права, діє відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирає, призначає та замінює персонал згідно зі своїми статутами. Висновується, що сучасне законодавство, яке регулює діяльність релігійних організацій, є доволі віддаленим від міжнародно-правових стандартів у цій сфері. Тому необхідно у найкоротший термін узгодити позиції зацікавлених сторін та прийняти нове законодавство, яке б відповідало міжнародно-правовим стандартам та сучасним правовим, економічним і соціальним реаліям.

1. Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii [On freedom of conscience and religious organizations]: Zakon Ukrainy vid 23.04.1991 roku № 987-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text (data zvernennia: 25.11.2020). 2. Borysova V. (2014). Relihiina orhanizatsiia – funktsionalnyi vyd nepidpryiemnytskykh orhanizatsii [Religious organization – a functional type of non-profit organizations]. Pravo Ukrainy. № 2. S. 123–130. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6094 (data zvernennia: 25.11.2020). 3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]. (2003). Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (data zvernennia: 25.11.2020). 4. Kryvenko Yu. V. (2007). Tsyvilno-pravovyi status relihiinykh orhanizatsii v Ukraini [Civil law status of religious organizations in Ukraine] : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.03. Odesa. 18 p. 5. Piddubna V. F. (2008). Relihiini orhanizatsii yak subiekty tsyvilnykh pravovidnosyn [Religious organizations as subjects of civil legal relations]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kharkiv. 20 p. 6. Standart nadannia administratyvnoi posluhy z reiestratsii statutu (polozhennia) relihiinoi orhanizatsii ta zmin do noho [Standard for the provision of administrative services for the registration of the statute (regulations) of a religious organization and amendments thereto]: Nakaz Ministerstva kultury Ukrainy vid 18 kvitnia 2012 r. № 366. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-12#Text (data zvernennia: 25.11.2020). 7. Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (data zvernennia: 25.11.2020). 8. Pro pidpryiemstva v Ukraini [About enterprises in Ukraine]: Zakon Ukrainy. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-12#Text (data zvernennia: 25.11.2020). 9. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine]. (2003). Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (data zvernennia: 25.11.2020).