Досудове та позасудове врегулювання спорів у господарському процесі України

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»

 

Закликаючи до вирішення господарських спорів без звернення до суду, чинне законодавство України характеризується різними підходами до закріплення і визначення категорій «досудове» та «позасудове» врегулювання спору. Так, Конституція України та Господарський процесуальний кодекс України, закріплюють можливість досудового врегулювання спорів. Правила претензійного порядку врегулювання господарського спору  визначено у статті 222 «Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності» Господарського кодексу України. При цьому, процедура досудового врегулювання господарських спорів  передує зверненню до суду з вимогою про вирішення спору по суті та передбачає добровільну попередню домовленість про неї між сторонами або ж випадки, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. Визначення ж у вітчизняному законодавстві заходів та способів, до яких сторони можуть вдаватися в рамках такої процедури лише сприятиме їх практичному застосуванню.

Популярною позасудового процедурою врегулювання спору сьогодні є примирна процедура медіації. Правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору), принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою закріплено Законом України «Про медіацію». Як позасудова, процедура врегулювання господарських спорів (наприклад, медіація), може бути проведена до звернення до суду, або під час судового провадження, або під час виконання рішення суду.

Застосування на практиці процедур вирішення господарських спорів без звернення до суду, забезпечує з однієї сторони зменшення навантаження на судову систему та суддів, а з іншої – забезпечує сторонам неупереджене та швидке вирішення спору. А застосування процедур спрямованих на примирення, передбачає вирішення господарських спорів з позиції узгодження інтересів сторін, що дає можливість сторонам самостійно вирішити конфлікт, який виник між ним.

Відсутність чіткого законодавчого визначення категорій «досудове» та «позасудове» врегулювання спору, створює умови для їх неоднозначного тлумачення та неефективного практичного застосування.

13. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] vid 28.06.1996 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text.

14. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Commercial and Procedural Code of Ukraine] vid 06.11.1991 № 1798-XII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n1631.

15. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy[Commercial and Procedural Code of Ukraine] vid 06.11.1991 № 1798-XII v redaktsii vid 03.08.2017 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/ed20170803#Text.

16. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Commercial Code of Ukraine] vid 16.01.2003 № 436-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#top.

17. Shabanov R., Zhdan M. Dosudove vrehuliuvannia hospodarskykh sporiv:    spivvidnoshennia norm materialnoho i protsesualnoho prava [Pre-trial  settlement of commercial disputes: the ratio of norms of material and procedural law]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2018. №2. S. 63−68.

18. Baliuk I. A. Problemni aspekty pozasudovoho vrehuliuvannia hospodarskoho sporu [Problematic aspects of extrajudicial settlement of commercial disputes]. Pravove rehuliuvannia ekonomiky. 2015. № 15. S. 117−128.

19. Khanyk-Pospolitak R. Pospolitak V. «Dosudove», «alternatyvne», «pozasudove» vrehuliuvannia/vyrishennia pryvatnopravovykh sporiv: spivvidnoshennia poniat [«Pre-trial», «alternative» and «out-of-court» settlement of private legal disputes: the ratio of concepts]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2019. №1. S. 38−44.

20. Pro mediatsiiu [About mediation] : Zakon Ukrainy vid 16.11.2021 № 1875-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#top.

21. Neiurysdyktsiini formy zakhystu prav ta interesiv subiektiv hospodariuvannia: monohrafiia [Non-jurisdictional forms of protection of the rights and interests of business entities] /za zah. red. M. S. Dolynskoi. Lviv : TOV «Halytska vydavnycha spilka», 2020. 174 s.

22. Khrimli O. Prymyrni protsedury yak forma zakhystu prav investoriv u    sferi hospodariuvannia [Conciliation procedures as a form of protection of the rights of investors in the field of business]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2016. №12. S. 100−104.

23. Pro treteiski sudy [About arbitration courts] : Zakon Ukrainy vid 11.05.2004 № 1701-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#top 

24. Pro mizhnarodnyi komertsiinyi arbitrazh [About international commercial arbitration] : Zakon Ukrainy vid 24.02.1994 № 4002-XII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#n129

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/pre-trial-and-out-court-adjustment-disputes Marych K., Deriuhin I. “Pre-trial and out-of-court adjustment of disputes in the commercial process of Ukraine.”