Зняття недоторканності з народних депутатів: перспективи впровадження та досвід окремих держав

Ortinski V. L., Kancir V. S. Removal of integrity from people’s deputies:
prospects of implementation and experience of certain states

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено конституційно-правові та кримінальні процесуальні питання обмеження
або законодавчого позбавлення особливого статусу окремих можливих учасників судочинства, реального впровадження засади рівності усіх перед законом. Здійснено тезисний
порівняльний моніторинг законодавчого врегулювання інституту депутатської недоторканності у сфері кримінального провадження в Україні та в окремих іноземних державах.

1. Kuchynska O. P., Fuley T. I., Barannik R. V. Pryntsypy kryminalnoho provadzhennya u svitlipraktyky Yevropeyskoho sudu z prav lyudyny: monohrafiya [Principles of criminal proceedings in thelight of the practice of the European Court of Human Rights: a monograph]. Nizhyn: TOV Vydavnytstvo“Aspekt-Polihraf”, 2013. 228 p. 2. Bandurka O., Blazhivskyy Ye., Burdol Ye. Kryminalnyy protsesualnyykodeks Ukrayiny: naukovo-praktychnyy komentar [Criminal Procedure Code of Ukraine. Scientific andpractical commentary]. Kharkiv: Pravo, 2012. P. 23. 3. Vasylchenko O. P. Pravovi imunitety yak vynyatkyrealizatsiyi pryntsypu rivnosti prav ta svobod lyudyny ta hromadyanyna v Ukrayini [Legal immunities asexceptions to the realization of the principle of equality of rights and freedoms of man and citizen inUkraine]. Nashe pravo. 2014. No. 8. P. 43–49. 4. Taklya O. V. Pravovyy imunitet ta sumizhni pravovikatehoriyi [Legal immunity and related legal categories]. Aktualni problemy derzhavy i prava. 2009.P. 411–416. 5. Kovryzhenko D., Chebanenko O., Hryshchuk O., Kolodyazhna N., Byesyeda Ya.Deputatski pryvileyi: zarubizhnyy dosvid ta propozytsiyi dlya Ukrayiny [Deputies' Privileges: ForeignExperience and Proposals for Ukraine]. Laboratoriya zakonodavchykh initsiatyv, 2007. URL:http://parlament.org.ua. 6. European commission for democracy through law (Venice commission) reporton the scope and lifting of parliamentary immunities [European Commission for Democracy throughLaw (Venice commission) report on the scope and lifting of parliamentary immunities]. URL:http://www.venice.coe.int. 7. Vysnovok Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi № 2-89/2018 zakonstytutsiynym zvernennyam Verkhovnoyi Rady Ukrayiny pro nadannya vysnovku shchodovidpovidnosti zakonoproektu pro vnesennya zmin do statti 80 Konstytutsiyi Ukrayiny (shchodonedotorkannosti narodnykh deputativ Ukrayiny) vymoham statey 157 i 158 Konstytutsiyi Ukrayiny[Opinion of the Constitutional Court of Ukraine in Case No. 2-89/2018 on the Constitutional Appeal of theVerkhovna Rada of Ukraine on Opinion on the Conformity of the Bill Amending Article 80 of theConstitution of Ukraine People's Deputies of Ukraine) to the requirements of Articles 157 and 158 of theConstitution of Ukraine, June 19, 2018]. 19 chervnya 2018 roku. URL: http://zakon5.rada.gov.ua.8. Nadano Vysnovok Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi shchodo nedotorkannosti narodnykhdeputativ Ukrayiny [Opinion of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the immunity of thePeople's Deputies of Ukraine is submitted]. URL: http://www.ccu.gov.ua. 9. Haponenko L. V. Problemniaspekty pryntsypu nedotorkanosti suddiv [Problematic aspects of the principle of immunity of judges].Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho universytetu. Seriya Pravo. Vyp. 41. URL:http://www.visnyk–juris.uzhnu.uz.ua. 10. Vysnovok Venetsianskoyi komisiyi na 103-mu plenarnomuzasidanni, shchodo proektu zakonu pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny shchodonedotorkanosti narodnykh deputativ ta suddiv [Opinion of the Venice Commission at the 103rd plenarysession, concerning the draft law on amendments to the Constitution of Ukraine on inviolability of people'sdeputies and judges]. (Venetsiya, 19–20 chervnya 2015). URL: http://www.scourt.gov.ua. 11. Videnskakonventsiya pro dyplomatychni znosyny OON: [Vienna Convention on Diplomatic Relations with theUnited Nations]. Konventsiya, Mizhnarodnyy dokument vid 18.04.1961. URL: http://zakon5.rada.gov.ua.