Criminalistics description of persons assassinating with the use of explosive devices

In the article analysed scientific developments of criminalistics concept of personality of
criminal. Criminalistics description of persons assassinating with the use of explosive devices is
given. The basic signs of terrorist groups of accomplishing are certain assassinations. Persons
are classified, assassinating depending on their social, professional state.

Saltevskyi M. V. Navchalno-dovidkovyi posibnyk z kryminalistyky. [An Educational-certificate
manual is on criminalistic]. M. V. Saltevskyi, V. H. Lukashevych, V. M. Hlibko. Kyiv: Rad. shk. Publ,
1994. 180 р. 2. Kryminalistyka: pidruchnyk. [Criminalistics]. V. Yu. Shepitko, V. O. Konovalova,
V. A. Zhuravel ta in. ; za red. V. Yu. Shepitka. 5-e vyd., pererob. i dop. Kharkiv. Pravo Publ, 2011. 464 р.
3. Ermolovych V. F. Krymynalystycheskaia kharakterystyka prestuplenyi. [Criminalistics description of
crimes]. Minsk. Amalfeia Publ, 2001. 194 р. 4. Ratynov A. R. Lzhe svydetelstvo (proyskhozhdenye,
predotvrashchenye y razoblachenye lozhnыkh pokazanyi). [False evidence (origin, prevention and
exposure of false testimony). ]. Moskva. Vsesoiuz. Yn-t po yzuch. prychyn y razrab. mer
preduprezhdenyia prestupnosty, 1976. 133 р. 5. Havlo V. K. K voprosu o krymynalystycheskoi
kharakterystyke prestuplenyi [Criminalistics description of crimes]. Voprosы povыshenyia borbы s
prestupnostiu. Tomsk Publ. TIuU, 1980. 123 р. 6. Kudriavtsev V. N. Prychynnost v krymynolohyy. O
strukture yndyvydualnoho prestupnoho povedenyia. [A causality is in criminology]. Moskva. Yuryd. lyt.
1968. 175 р. 7. Kolesnychenko A. N. Krymynalystycheskaia kharakterystyka prestuplenyi. [Criminalistics
description of crimes]. Kharkiv, 1985. 93 р. 8. Rozsliduvannia okremykh vydiv zlochyniv. nachalnyi
posibnyk. [Investigation of separate types of crimes]. M. A. Pohoretskyi, D. B. Serhieieva ta in. ; za red.
Pohoretskoho ta D. B. Serhieievoi. Kyiv. : Alerta Publ, 2015. 536 р. 9. Naukovo-praktychnyi komentar
Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. [Criminal code of Ukraine]. D. S. Azarov, V. K. Hryshchuk,
A. V. Savchenko ta in. ; za zah. red. O. M. Dzhuzhi, A. V. Savchenka, V. V. Chernieia. Kyiv. Yurinkom
Inter Publ, 2017. 1104 р. 10. Anyshchenko K. F. Lichnostnye kharakteristyky prestupnikov,
sovershaiushchykh akty terrorizma. Zhurnal: [Personality descriptions of criminals]. Teoryia i praktyka
obshchestvennoho razvytyia, 2007. № 2. Available at: http://teoria-practica. ru/vipusk. 11. Bakhin V. P.
Kryminalnyi vybukh: poniattia, kharakterystyka, analiz, rozsliduvannia. [Criminal Explosion: Concept,
Feature, Analysis, Investigation]. za red. Ya. Iu. Kondratieva. Kyiv, 2001. 126 р. 12. Konovalova V.
Teroryzm: problemy metodyky rozsliduvannia zlochyniv. [Terrorism: Problems of Crime Investigation
Methodology. ]. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. Kharkiv. : Pravo, 2003. № 2–3. pp. 721–732.
13. Sokolova Ya. A. Zahalna kharakterystyka osoby zlochyntsia. yak element kryminalistychnoi
kharakterystyky zlochyniv vidnesenykh do terorystychnoi diialnosti [General characteristics of the
offender. as an element of forensic characterization of crimes attributed to terrorist activity]. Pravo i
suspilstvo, 2016. pp. 202-207. 14. Borotbi z teroryzmom: navch. posib. [To the fight against terrorism]. za
zah. red. profesora V. V. Kovalenka, Dzhuzha O. M., Nykyforchuk D. I, Komarnytskyi V. M. ta in. Kyiv.
Vydavnychyi dim “Skif” Publ, 2013. 584 р. 15. Spivrobitnyky SBU zatrymaly dyversiino-terorystychnu
hrupu [Detention of terrorist groups]. Available at: https://tools. regulation. gov. ua/document/391