Description of court-book-keeping examination

In the article a concept and maintenance of court-book-keeping are certain examination
in the field of economic activity. The scientific concepts ofcourt-book-keeping examination are
investigational. An object and objects of research court-book-keeping examination are certain.
Basic tasks are outlined and a list over of questionsis brought that belong to the expertaccountant
for their decision. Methods and methods of realization of court-book-keeping
examination are described.

1. Volkova I. A. Sudovo-bukhhalterska ekspertyza: navch. posib. [dlia stud. vyshch. navch. zakl.].[Forensic Accounting Examination: Teaching. manual [for the studio. higher tutor shut off]]. K.: Tsentruchbovoi literatury, 2009. 84 s. 2. Kolisnyk O. P. Teoretychni osnovy sudovo-bukhhalterskoi ekspertyzy.[Theoretical basis of forensic accounting expertise]. Finansy, oblik i audyt. 2009. No. 14. S. 256-263.https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2008.10.0043. Bandurka A. M. Osnovy sudebnoi bukhhalteryy: Uchenyk [Fundamentals of Forensic Accounting:Student] / A. M. Bandurka, V. A. Lukyn, V. D. Ponykarov. Kharkov: Yzd-vo Natsyonalnoho unyversytetavnutrennykh del, 2001. 336 s. 4. Hutsalenko L. V., Mykhalchyshyna L. H., Sydorchuk V. M., Pentiuk I. K.Sudovo-bukhhalterska ekspertyza. Navch. posib. [Forensic accounting expertise. Teaching manual]. K.:Tsentr uchbovoi literatury, 2011. 352 s. 5. Sudovi ekspertyzy u sudochynstvi Ukrainy: nauk.-prakt.posib.[Judicial Expertise in the Proceedings of Ukraine: Sciences. Pract. manual] / za zah. red. V. H. Honcharenka,I. V. Hory. K.: Yurynkom Inter, 2015. 504 s. 6. Pro sudovu ekspertyz: Zakon Ukrainy [Onjudicial expertise: The law of Ukraine] No. 4038-XII vid 25.02.1994 r. iz zminamy ta dopovnenniamy.URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 7. Sudova bukhhalterska ekspertyza: Navchalnyiposibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. [Judicial Accounting Examination: A Manualfor Students at Higher Educational Institutions] / Za red. M. D. Korinka. K.: VydavnytstvoTOV «Typohrafiia«Kliaksa», 2012. 432 s. 8. Osnovy sudovoi ekspertyzy: navchalnyi posibnyk dliafakhivtsiv, yaki maiut namir otrymaty abo pidtverdyty kvalifikatsiiu sudovoho eksperta [Fundamentals offorensic examination: a training manual for specialists who intend to obtain or confirm the qualifications ofa judicial expert] / avt. uklad. L. M. Holovchenko, A. I. Lozovyi, Simakova-Yefremian ta in. Kh.: Pravo,2016. 928 s. 9. Bilukha M. T. Sudovo-bukhhalterska ekspertyza: pidruchnyk. [Forensic AccountingExamination: Textbook] K.: Vydavnycha kompaniia «Volia», 2004. 656 s.