Сauses and conditions administrative offenses among children

Authors: 

Nataliya Lesko

The article deals with the study of the general theory of causes and conditions of administrative offences. Determinants of juvenile delinquency are analyzed. The suggestions for improving the activity of children bodies and services are proved.

 1. Бугера О. І. Проблеми використання засобів масової інформації для запобігання злочинам серед неповнолітніх: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. І. Бугера. – К., 2006. – 20 с.
 2. Клименко Т. М. Роль средств массовой информации в профилактике наркомании и наркотизма среди несовершеннолетних / Т. М. Клименко // Информационная безопасность регионов. – 2007. – № 1. – С. 40–44.
 3. Кримінологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. Джужа, Я. Кондратьєв, О. Кулик, П. Михайленко [та ін.] – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
 4. Лазарєв Б. М. Основы законодательства об административных правонарушениях / Б. М. Лазарєв, А. Е. Лунев // Советское государство и право. – 1981. – № 4. – С. 19–28.
 5. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія: соціально-правовий феномен і проблеми розвитку: монографія / О. І. Остапенко. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при Українській академії внутрішніх справ, 1995. – 312 с.
 6. Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах: Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України; Міністерства освіти і науки України; Міністерства праці та соціальної політики України; Міністерства транспорту та зв’язку України; Міністерства внутрішніх справ України; Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14 червня 2006 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/ z0824-06].
 7. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: закон України від 24.01. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.
 8. Про стан злочинності серед неповнолітніх у І півріччі 2011 року та основні завдання органів управління освітою щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх: Лист МОНмолодьспорту України від 10 жовтня 2011 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// osvita.ua/ legislation/ pozashk_osv/ 23919].
 9. Рабинович П. М. Админист¬ративные правонарушения несовершеннолетних: виды, причины, специальная профилактика: учеб. пособ. / П. М. Рабинович. – К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1989. – 48 с.
 10. Ремнев В. И. Актуальные вопросы административной деликтологии в современный период / В. И. Ремнев // Актуальные проблемы административной деликтологии. – К., 1984. – С. 3–5.
 11. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, І. І. Цушка. – К.: Купріянова, 2007. – 233 с.
 12. Философский энциклопедический словарь / ред. Л. Ф. Ильичёв и др. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.
 13. Чернецький О. Л. Правове регулювання адміністративної відповідальності неповнолітніх в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. Л. Чернецький. – Х., 2008. – 22 с.
 14. Чумак В. Політика України у сфері контролю над нелегальною міграцією: проект “Вдосконалення механізмів реалізації міграційної політики України. Поширення досвіду країн ЄС щодо виконання угод про реадмісію” / В. Чумак, Н. Шаповалова, П. Казьміркевич. – Міжнародн. центр перспективних досліджень (Київ), Ін-т справ публічних (Варшава). – К., 2006. – 56 с.
 15. Шнайдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков / Л. Б. Шнайдер. – М.: Академический проект, 2005. – 335 с.