Development of diffusion-like model of informational process of the knowledge potential propagation

Authors: 

Bomba A., Nazaruk M., Pasichnyk V.

An information model of the city educational environment have been described, the processes of educational qualification growth of the individual from the birth up to full profession readiness and further increment of the knowledge potential have been analyzed. There have been suggested processes of the knowledge potential propagation within socio-communicative environment in the form of the diffusion-like model.

1. Mandelas A. Fuzzy Cellular Automata Based Shell for Modeling Urban Growth / A. Mandelas, T Hatzichristos, P. Prastacos // 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science. –  2007. 2. Parish Y. Procedural Modeling of Cities / Y. Parish, P. Müller // Proceedings of the 28th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. – 2001. – P. 301-308. 3. Згуровский М. З. Методы принятия решений в социальных системах на основе спиновых моделей Изинга / М. З. Згуровский, Т. Н. Померанцева // Проблемы управления и информатики. – 1995. – № 1. – C. 89-97. 4. Сявавко М. С. Нечітко-інтервальні методи оцінки ризику та ентропії поведінки соціально-економічної системи / М. С. Сявавко, О. М. Третяк // Економічна кібернетика. – 2006. – № 3-4(39-40). – C. 53-61. 5. Яцишин Ю. В. Модель управління містом на основі термодинамічних законів / Ю. В. Яцишин, Н. Б. Шаховська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія Інформаційні системи та мережі. – 2000. – № 406. – C. 239-247. 6. Ландэ Д.В. Моделирование динамики информационных потоков / Д.В. Ландэ // Фундаментальные исследования. – 2012. – N 6. – C. 652-654. 7. Додонов А.Г. Сетевые информационные потоки как содержательная составляющая информационно-аналитических систе / А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.В. Жигало // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – N 1. – С. 39-48. 8. Ландэ Д.В. Объектно-статистический анализ информационных потоков / Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашевт // Сб. научн. трудов: Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2007. – № 35. – С. 133-137. 9. Ландэ Д.В. Модель диффузии информации / Д.В. Ландэ // Информационные технологии и безопасность. Менеджмент информационной безопасности. Сборник научных трудов Института проблем регистрации информации. – 2007.– Вып. 10. – С. 51-67. 10. Будник А.Ф. Тепломасоперенос у процесах і матеріалах дизайну матеріалів: Навчальний посібник / А.Ф. Будник – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 158 с. 11. Назарук М.В. Моделювання міського освітнього середовища як профільної соціальної мережі / М.В. Назарук, В.В. Пасічник // Міжнародний науково-технічний журнал «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». – Вінниця: ВНТУ, 2013. – № 3 (28). – С. 42-47. 12. Сергиенко И.В. Идентификация параметров системы конвективно-диффузионного переноса / И.В. Сергиенко, В.С. Дейнека // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 1. – C. 42–63. 13. Бомба А.Я. Ідентифікація параметрів сингулярно збурених задач типу «конвекція-дифузія-масообмін» в різнопористих середовищах / А.Я. Бомба, І.М. Присяжнюк, О.В. Присяжнюк // Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 лютого 2013 р., м. Рівне. – Рівне, 2013. – С. 34.