Olha Senkovych

Lviv Polytechnic National University
12, S. Bandera Str., Lviv, 79013, Ukraine