Active and passive subornation of official face of legal entity of public law is on the criminal legislation of Ukraine

Автори: 
Volodymyr Kyshpit

The criminally-right analysis of the systems of active and passive forms of subornation of official face of legal entity of public law is conducted in the article. 263 Position is reasonable about an inconsistence and unsystematic of exposition of separate
forms of subornation of official face of legal entity of public law in dispositions of corresponding criminal law norms. It is marked on incompleteness of implementation in the criminal legislation of Ukraine of standards of Criminal convention about a fight against a corruption in relation to the shakedown of illegal benefit by the official face of legal entity of public law.

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 2 т. / [ред. кол. В. Б. Авер’янов (гол.) та ін.]. – К.: Юридична думка, 2007. – Т. 1: Загальна частина. – 2007. – 592 с.
 2. Перощук З. І. Публічний інтерес у сфері бюджетних правовідносин / З. І. Перощук // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 119–123.
 3. Адмiнiстративне право України: пiдруч. / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info/pidrychnuku/admin-pravo/41-kolomoets.
 4. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст.131.
 5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції : Закон України від 12 лютого 2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 18. – Ст. 481.
 6. Щодо моделі поведінки, яка допоможе запобігти ініціюванню корупційних проявів: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 2 жовтня 2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua.
 7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України : Закон України від 13 травня 2014 р. // Голос України від 03.06.2014. – № 105.
 8. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (підписана від імені України 27 січ. 1999 р., ратифікована Україною 18 жовтня 2006 р.) // Офіційний вісник України. – 2006. – № 44. – Ст. 2939.
 9. Психологія керівного впливу та дисципліни праці в організації: навч.-метод. посіб. / уклад. Г. І. Дацевич. – Донецьк: Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 20 с.
 10. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., доп. та СД) // уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”. – 2009. – 1736 с.
 11. Энциклопедия практической психологии. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://nlplife.ru/articles/stat/.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 262–267

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => a3oecZUiqPo7NYGKkCrx9CxVE2AgFieD0UEHFu8YIFc [:db_insert_placeholder_1] => a3oecZUiqPo7NYGKkCrx9CxVE2AgFieD0UEHFu8YIFc [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 3.239.117.1 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:2542;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 13:54:28.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679914468 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).