Структурні характеристики хімічно відновленого нікелю як наповнювача полімерних гідрогелів

Authors: 

О. М. Гриценко, А. В. Гайдук, Х. Я. Бедльовська, І. Гайдос

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас,
Технічний університет Кошице (Словаччина),
кафедра технології і матеріалів

Методами сканувальної електронної мікроскопії, седиментаційного та рентгено-
структурного аналізу досліджено структурні характеристики порошків нікелю,
отриманих хімічним осадженням з водних розчинів. Доведено можливість одержання
порошку металу одночасно з формуванням полімерної матриці на основі кополімерів
полівінілпіролідону з 2-гідроксіетилметакрилатом. Експериментально встановлено
можливість регулювання в широких межах гранулометричного складу та структури
нікелевого наповнювача і, відповідно, властивостей композиційних полімерних мате-
ріалів на його основі внаслідок зміни умов здійснення реакції відновлення. The structural characteristics of nickel powders obtained by chemical precipitation from
water solutions were investigated by scanning electronic microscopy, sedimentometric and xray
analysis. possibility of metal powder obtaining simultaneously with formation of polymer
matrix on the basis of co-polymers polyvinylpyrrolidone with 2-hydroxyethylmethacrylate was
proved. possibility of regulation in wide ranges of granulometric composition and structure of
nickel filler and accordingly the characteristics of composite polymer materials due to
reduction reaction conditions variation was experimentally determined.

1. Schexnailder, P. Nanocomposite polymer hydrogels [Text] / P. Schexnailder, G. Schmidt //
Colloid and Polymer Science. – 2009. – Vol. 287, Issue 1. – P. 1–11. 2. Nicolais, L. Metal-Polymer
Nanocomposites [Text] / L. Nicolais, G. Carotenuto. – John Wiley & Sons, 2004. – 320 p. 3. Семко Л. С.
Перетворення в наноструктурних порошках нікелю і нанокомпозиті нікель/декстран [Текст] /
Л. С. Семко, О. І. Кручек, Л. С. Дзюбенко, П. П. Горбик, О. І. Оранська // Наносистеми, нанома-
теріали, нанотехнології. – 2008. – Т. 6, № 1. – С. 137–146. 4. Изаак Т .И. Формирование пористых
никельсодержащих полиакрилатных нанокомпозитов [Текст] / Т. И. Изаак, О. В. Бабкина, Г. В. Ля-
мина, В. А. Светличный // Журнал физической химии. – 2008. – Т. 82, No. 12. – С. 2341–2347.
5. Changa, Z. In situ coating of microreactor inner wall with nickel nano-particles prepared by y-irradiation
in magnetic field [Text] / Z. Changa, G. Liu, Z. Zhang // Radiation Physics and Chemistry. –
2004. – Vol. 69. – P. 445–449. 6. Свиридов B. B. Химическое осаждение металлов из водных
растворов [Текст] / B. B. Свиридов, Т. Н. Воробьева, T. B. Гаевская, Л. И. Степанова. – Минск:
Университетское, 1987. – 267 с. 7. Яворський, В. Т. Електрохімічне напилення металевих,
конверсійних та композиційних покриттів [Текст] / В.Т. Яворський, О. І. Кунтий, М. С. Хома. –
Львів: Львівська політехніка, 2000. – 216 с. 8. Вансовская К. М. Металлические покрытия,
нанесенные химическим способом [Текст] / К. М. Вансовская. – Л.: Машиностроение, 1985. – 103 с.
9. Чумак В. Л. Оброблення результатів седиментаційного аналізу з використанням методу
Ньютона [Текст] / В. Л. Чумак, М. Р. Максимюк, О. І. Косенко // Вісник НАУ. – 2010. – № 4. –
С.153–160. 10. Manish Kumar. Fabrication of Langmuir–Blodgett film from Polyvinylpyrrolidone
stabilized NiCo alloy nanoparticles [Text] / Manish Kumar, Anjali Pathak, Mandeep Singh, M.L. Singla //
Thin Solid Films. – 2010. – Vol. 519, Issue 4. – P. 1445–1451. 11. Rodriguez, G. Synthesis and
Characterization of Metallics Nanoparticles Stabilized with Polyvinylpyrrolidone [Text] / G. Rodriguez,
G. Gonzalez, P. Silva // Microscopy and Microanalysis. – 2005. – Vol. 11. – Р. 1944–1945.
12. Дзидзигури Э. Л. Закономерности формирования дисперсности нанопорошков металлов в
процессе восстановления [Текст] / Э. Л. Дзидзигури, В. В. Левина, Е. Н. Сидорова, Д. В. Кузнецов //
Физика металлов и материаловедение. – 2001. – Т. 91, №6. – С. 51–57.