полівінілпіролідон

Закономірності модифікування, морфологія та властивості термопластів, що містять полівінілпіролідон

Досліджено особливості модифікування термопластів поліаміду 66/6 і полістирену полівінілпіролідоном у в’язкотекучому стані. За допомогою інструментальних методів виявлено зміни морфології та фазових переходів модифікованих матеріалів. Визначено вплив модифікатора на міцність і теплофізичні властивості досліджуваних термопластів.

Дослідження сорбційної здатності кополімерів полівінілпіролідону як основи гідрогелевих косметичних масок з екстрактами біомаси рослин

Встановлена можливість використання гідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону з 2 гідроксіетилметакрилатом для насичення їх рослинними екстрактами. Одержано гідрогелеві матеріали з екстрактами Calendula officinalis і Arnica montana. Визначено сорбційну здатність гідрогелів щодо даних екстрактів та кінетику виходу екстракту (за флавоноїдами).

Закономірності одержання наночастинок срібла в присутності полівінілпіролідону та використання їх в остеопластичних композитах

Досліджено закономірності одержання наночастинок срібла в присутності полівінілпіролідону, який був одночасно відновником та стабілізатором дисперсії наночастинок. Встановлено вплив таких факторів як температура, кількість полівінілпіролідону, концентрація та природа солей арґентуму на форму та розміри наночастинок. Запропоновано хімізм реакції взаємодії солей арґентуму з полівінілпіролідоном з утворенням у структурі макромолекул вінілсукцинімідних ланок, що підверджено результатами ІЧ спектроскопічних досліджень.

СИНТЕЗ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ В ПРИСУТНОСТІ ДВОХКОМПОНЕНТНИХ ІНІЦІЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

В роботі представлені результати дослідження кополімеризації 2-гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) з полівінілпіролідоном (ПВП) під дією двохкомпонентних ініціювальних систем феруму (ІІ) сульфат/ініціатор радикального типу.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПРИЩЕПЛЕНИХ ПОЛІВІНІЛПІРРОЛІДОНОВИХ КОПОЛІМЕРІВ

Досліджено вплив природи, концентрації i температури на кінетику дисперсійної полімеризації у присутності полівінілпіролідону. Визначено оптимальні технологічні параметри процесу синтезу кополімеру. Визначено, що властивості дисперсійної полімеризації залежать від умов процесу. Такими умовами є температура, співвідношення мономеру та водної фази, концентрації мономеру та ініціатора, а також кількість полівінілпіролідону.

ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНОВАНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МЕМБРАН НА ОСНОВІ ПОЛІКАПРОАМІДУ І КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ

Наведено результати досліджень величини поверхневої адсорбції та міцності під час проривання комбінованих поліамід-гідрогелевих мембран залежно від складу гідрогелевої мембрани-підкладки. Встановлено, що варіювання молекулярної маси ПВП як в структурі кополімеру, так і в модифікувальній суміші, а також часу витримки гідрогелевої плівки у модифікувальному розчині, дають змогу спрямовано регулювати властивості комбінованих мембран, зокрема, їх міцність і проникність.

НОВИЙ МЕТОД ОДЕРЖАННЯ ТРУБЧАCТИХ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРНИХ ГЕЛІВ

Розроблено метод одержання композиційних гідрогелевих трубчастих виробів підвищеної міцності на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном. Метод полягає у формуванні гідрогелевих трубок з наступним осадженням з розчину у їх зовнішню поверхню зміцнювального шару на основі поліаміду, модифікованого полівінілпіролідоном. Одержані композиційні гідрогелеві трубки, які відзначаються достатньою міцністю, пружністю, еластичністю, а також здатністю витримувати внутрішній тиск в межах 2443 кПа (180320 мм рт.

ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ МЕТОДОМ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ СКАНУВАЛЬНОЇ КАЛОРИМЕТРІЇ

У роботі представлено методики одержання структурованих та водорозчинних нанокомпозиційних плівок на основі полівінілового спирту та інтеркальованого монтморилоніту. За допомогою диференційної сканувальної калориметрії досліджено структуру і теплофізичні характеристики одержаних плівок. Встановлено, що модифікування полівінілового спирту інтеркальованим монтморилонітом знижує ступінь кристалічності одержаних нанокомпозитів, але істотно підвищує їх термостійкість. Структуровані плівки на основі полівінілового спирту мають однорідну зшиту структуру.

ОДЕРЖАННЯ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ МОНТМОРИЛОНІТУ І ПОЛІАМІДУ В РОЗЧИНІ

Розроблено методику  одержання  нанокомпозитів  на  основі інтеркальованого  полі- вінілпіролідоном  монтморилоніту  та  поліаміду-6  осадженням  із  розчину  в  мурашиній  кис- лоті. Методами рентгенографічного, ІЧ-спектроскопічного і мікроскопічного аналізів досліджено структуру та підтверджено наявність фізичної взаємодії між компонентами нанокомпозитів. Наявність  полівінілпіролідону  у  структурі  одержаних  із  розчину  нанокомпозитів  під- тверджено ІЧ-спектроскопічним аналізом.

ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОГЕЛЕВИХ МЕМБРАН, ОДЕРЖАНИХ МОДИФІКУВАННЯМ В ОБ’ЄМІ

У даній роботі описаний метод синтезу композиційних гідрогелевих мембран на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) з полівінілпіролідоном (ПВП), з одночасним модифікуванням в об’ємі розчином суміші поліаміду-6 (ПА-6) з ПВП, за різної концентрації реакційної маси у воді. Проведені дослідження впливу кількості води, яка міститься у складі реакційної композиції, на фізико-механічні властивості та водопоглинання одержаних мембран.