Розроблення та дослідження властивостей мастильно-охолоджувальних рідин на основі полівінілпіролідону та поліакриламіду

Authors: 

Шаповал Й.М., Кочубей В.В., Суберляк О.В., Полюжин І. П., Козак М.Б.

Національний університет “Львівська політехніка”,  1кафедра хімічної технології переробки пластмас, 2кафедра фізичної та колоїдної хімії,  3кафедра аналітичної хімії 

In the article the concentration dependencies of dynamic viscosity and surface tension of aqueous solutions of polyvinylpyrrolidone and polyacrylamid were researched. It was shown that polyvinylpyrrolidone is more preferable polymeric constituent for synthetic lubricating liquids. When using the polyvinylpyrrolidone, a significant increase of corroison activity of technological liquids is likely to occur and can be decreased with another polymeric constituent - polyacrylamid and corrosion inhibitors. Ґрунтуючись на дослідженні концентраційних залежностей динамічної в’язкості та поверхневого натягу водних розчинів полівінілпіролідон  та поліакриламід, показано, що кращою полімерною складовою для синтетичних мастильно-охолоджувальних рідин є полівінілпіролідон. Під час застосування полівінілпіролідону можливим є істотне підвищення корозійної активності технологічних рідин, яку можна зменшити введенням іншої полімерної складової – поліакриламіду та інгібіторів корозії.

1. Малиновский Г.Т., Лебедев Е.В., Маскаев А.К., Ступин А.А. Классификация смазочно- охлаждающих технологических средств  для обработки металлов резанием// Химия и технология топлив и масел. – 1981. – №9. – С.20 – 22. 2. Сошко  А.И. Физико-химическая механика обработки твердых тел в полимерсодержащих  смазочно-охлаждающих жидкостях // В кн: Свойства конструкционных материалов при воздействии рабочих сред. – К.: Наук. думка, 1980. – С.332 – 338. 3. Вейлер С.Я., Корбут В.М., Бартенев Г.М. О методах исследования проникающей способности СОЖ при резании металлов// Физика и химия обработки металлов. – 1980. – №5. – С.119 – 123. 4. Шаповал Й.М., Кочубей В.В., Суберляк О.В. Термічна стійкість та технологічні властивості полімервмісних мастильно-охолоджувальних рідин // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2013. – №761. – С.58 – 64. 5. Полиакриламид / под ред. В.Ф. Куренкова. – М.: Химия, 1992. – 192 с. 6. Савицкая М.Н., Холодова Ю.Д. Полиакриламид. – К: Техника,1969. – 188 с.                7. Торопцева А.М., Белогородская К.В., Бондаренко В.М. Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений / под ред. А.Ф. Николаева. – Л.: Химия, 1972. – 416 с.  8. Николаев А.Ф., Охрименко Г.И. Водорастворимые полимеры. – Л.: Химия, 1979. – 145 с. 9. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія: підруч. для вищ. навч. закл. – 3-тє вид. – Львів: Центр Європи, 2006. – 864 с. 10. Полимерные материалы: учеб. пособ. для студ. хим.-технол. вузов / Г.П. Григорьев, Г.Я. Ляндзберг, А.Г. Сирота. – М.: Высш. шк., 1966. – 260 с.