Політермічна кристалізація солей із розчину калуського хвостосховища

Автори: 
Яворський В.Т., Блажівський К.І., Максимович І.Є.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин 

In this article yields and sequence of crystallization of salts during cooling degreeal partially evaporated solution Каlush tailings were studied. Installed cooling temperature regimes which will provide obtaining sodium chloride, potassium-magnesium fertilizer, epsomite etc. Досліджено виходи і послідовність кристалізації солей під час ступеневого охолодження частково випаруваних розчинів Калуського хвостосховища. Визначено температурні режими охолодження, які забезпечать одержання натрію хлориду, калійно-магнієвого добрива, епсоміту тощо.

1. Перекупко Т.В., Грухола Х.І. Дослідження процесу випарювання розчину хвостосховища калійного виробництва // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012.– №726. – С. 32–34. 2. Яворский В.Т. Получение поваренной соли из растворов хвостохранилищ калийных производств / В.Т. Яворский, Т.В. Перекупко,  К.И. Блаживский, И.Е. Максимович, А.В. Перекупко // Сборник научных трудов по материалам междун. научн.-практ. конф. “Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании' 2011”. – Т. 8. Технические науки. – Одесса, 2011. – С. 49–51.  3. Мальований М.С., Ятчишин Ю.Й., Мараховська С.Б. Метод виморожування. Застосування для виділення сульфату натрію із розсолів Стебницького ДГХП “Полімінерал” // Хімічна промисловість України, № 6, 2004 – С. 11–14.