State information policy in ukraine information activities of government

Автори: 
N. S. Moroz

In the article the issue of formation of state information policy of Ukraine in the field of
information of public authorities, which will create a new level of speed and convenience of
citizens and organizations to obtain government services and information on the performance
of public authorities

1. Бєляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового
забезпечення: моногр. / К. І. Бєляков. – К.: КВІЦ, 2008. – 576 с. 2. Кохановська О. В. Правове
регулювання у сфері інформаційних відносин: моногр. / О. В. Кохановська. – К.: Національна
академія внутрішніх справ України, 2001. – 212 с. 3. Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки / Закон України від 9 січня 2007 року // Відомості
Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102. 4. Гаман Т. В. Проблемні питання нормативно-
правового забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління (регіональний
аспект) / Т. В. Гаман // Університетські наукові записки. – 2005. – № 1–2 (13–14). – С. 272–276.
5. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР //
Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181. 6. Про Концепцію Національної
програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради
України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 182. 7. Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України
від 23.09.1997 р. № 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – Ст. 299.
8. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276. 9. Про адміністративні послуги: Закон України
від 06.09.2012 р. № 5203-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 32. – Ст. 409. 10. Про
електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275. 11. Про схвалення Концепції
розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрав України від
13 грудня 2010 р. № 2250-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon.rada.gov.ua/
go/2250-2010-%d1%80].