Системні та інформаційні динамічні компоненти і логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності при прийнятті оперативних рішень

Authors: 

Ткачук Р. Л., Сікора Л. С.

Ткачук Р.Л. Системні та інформаційні динамічні компоненти і логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності при прийнятті оперативних рішень / Р.Л. Ткачук, Л.С. Сікора // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 234–242. – Бібліографія: 8 назв.

It is analyzed and shown that the cognitive structure of the individual incorporates immanent temporal layer and owing to it a person is capable of constructive orientation in the temporal space when making active decisions in dangerous conditions.

1. Киреева З.А. Развитие сознания, детерминированное временем: Монография / З. А. Кирееєва. — Одесса: ВМВ, 2010. — 384 c.
2. Мещеряков Б. Г. Большой психологический словарь / Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. — СПб.: прайм — Еврознак, 2005. — 672 с.
3. Полунін О. В. Переживання часу: психологічне дослідження на прикладі хвилинного інтервалу: автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / О. В. Полунін — Київ, 1996. — 22 с.
4. Автоматизовані людино-машинні системи управління інтегрованими ієрархічними організаційними та виробничими структурами в умовах ризику і конфліктів: Монографія / Б. В. Дурняк, Л. С. Сікора, М. С. Антоник, Р. Л Ткачук. — Львів:
Українська академія друкарства, 2013. — 514 с.
5. Когнітивні моделі формування стратегій оперативного управління інтегрованими ієрархічними структурами в умовах ризиків і конфліктів: Монографія / Б. В. Дурняк, Л. С. Сікора, М. С. Антоник, Р. Л Ткачук. — Львів: Українська академія друкарства, 2013. — 449 с.
6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / С. Л. Рубинштейн — СПб.: Питер, 2005. — 713 с.
7. Фресс Поль, Пиаже Жан. Експериментальная психология: Выпуск ІV. — М.: Прогресс, 1978. — 301 с.
8. Цуканов Б. И. Время в психике человека: Монография / Б. И Цуканов. — Одесса: Астро Принт, 2000. — 219 c.