Tracking prevention system in combating crime

Authors: 

V. P. Kyshpit

In the article elucidated the place and role of operational prevention system in combating
crime in Ukraine. The concept of operational prevention, revealed the content of its specific
features. The ways more active use of the operational application of preventative measures that do
not require authorization. The expediency of the system for combating crime in the direction of
strengthening the role of operational prevention in terms of democratization of social relations.

1. Криминология: учебник для вузов / Под ред. А. И. Долговой. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.:
ИНФРА М), 2002. – 848 с. 2. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого
1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303. 3. Оперативно-розыскная
деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. ; под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского,
Г. К. Синилова, А. Ю. Шумилова. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 848 с. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: // http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=989&lvl=05. 4. Кримінологія: [підручник] /
О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьєв, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін.; за заг. ред. О. М. Джужи. –
К.: Юрінком Інтер, 2002. – 558 с. 5. Козаченко И. П. Правовые и организационно-тактические
основы оперативно- розыскной профилактики преступлений : ав- тореф. дис. … д-ра юрид. наук /
И. П. Козаченко ; ВНИИ МВД РФ. – М., 1992. – 48 с. 6. Н. Є. Філіпенко Проблеми правого
регулювання діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України /
Н. Є. Філіпенко // Форум права. – №1 2005. – С. 78–95. 7. Аванесов Г. А. Криминология и социальная
профилактика / Г. А. Аванесов. – М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1980. – 526 c. 8. Боков О. В.
Криминологические основы управления деятельностью органов внутренних дел по борьбе с
преступностью и обеспечения безопасности граждан : дис. ... д-ра юрид. наук 12.00.08 /
О. В. Боков. – М. (С фондов Российской Государственной библиотеки. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://pravolib.pp.ua/kriminologicheskie-osnovyi-upravleniya.html. 9. Сервецький І. В.
Спеціальна діяльність правоохоронних органів, що здійснюється під час проведення гласних,
негласних слідчих (розшукових) дій // І. В. Сервецький, О. М. Юрченко, В. В. Редька // Часопис
Академії адвокатури України – 2012. – № 15–2’. – C. 1–6 10. Цехан Д. М., Луцюк П. С.
Інформаційно-аналітичне забезпечення запобігання злочинам у сфері господарської діяльності
оперативними підрозділами ОВС / Д. М. Цехан, П. С. Луцюк. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: // http://criminology.onua.edu.ua/?p=477. 11. В. Білецький Інформаційне забезпечення
оперативно-розшукової діяльності у прикордонній сфері / В. Білецький // Держава та суспільство. –
2011. – С. 176–180. 12. Галючек А. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-
розшукової діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю ОВС :
[метод. рекомендації] / А. А. Галючек, В. Ю. Журавльов. – Запоріжжя : Запорізький юрид. ін-т
ДДУВС, 2008. – 59 с. 13. Кримінологія і профілактика злочинів: [курс лекцій] / Ю. В. Александров,
А. П. Гаврилишин, В. Г. Лихолоб та ін. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1996. – 174 с.
14. Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Третьякова Т. А. Стислий словник кримінологічних термінів:
[навчальний посібник]; під заг. ред. О. М. Джужи. – К.: Національна академія внутрішніх справ
України, 2000. – 47 с.