Theoretical aspects of restriction of human rights

Authors: 

Y. Figel

In article are considered theoretical questions of restriction of human rights. It was found that when considering the problem of restrictions on human rights, it is necessary to distinguish two concepts: the first is to directly limit the rights and the limitations on the exercise of rights. The limitation is the extension of the powers of public authorities, as well as the decrease in rights and freedoms and lawful interests of individuals and legal entities.

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змінами та доповненнями) / 2. Європейський Суд з прав людини : матеріали практики (2005–2006 рр.). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. – Сер. ІІ. Коментарі прав і законодавства. Вип. 7. – К. : Фенікс, 2007. – 272 c. 3. Маклаков В. В. Современные зарубежные конституции: сб. документов / В. В. Маклаков. – М.: МЮИ, 1992. – 290 с. 4. Дешко Л. М. Втілення принципу правової визначеності у правотворчу та правозастосовчу практику при обмеженні права на судовий захист / Л. М. Дешко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pchdu/2012_2/029.pdf. 5. Ильин И. Л. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) / И. Л. Ильин // Правоведение. – 1992. – № 3. – С. 93–99. 6. Лищина И. Ю. Международные механизмы защиты прав человека. 16 (57) / Лищина И. Ю. ; Харьковская правозащитная группа. – Х. : Фолио, 2001. – 112 c. 7. Загальна декларація прав людини: ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 9. Донеллі Дж. Права людини у міжнародній політиці / Донеллі Дж.; пер. з англ. Т. Завалія. – Л. : Кальварія, 2004. – 280 с. 10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 1712 Кодексу адміністративного судочинства України від 8 квітня 2015 року № 3-рп/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-15).