Legal knowledge of truth: philosophic dogmatic dimension

Authors: 

Oksana Levytska

The article ssleduetsya truth as legal dogma in positive law. Indeed, in our time, justice must be based on the culture of the world of spiritual wealth, freedom, and human civilization produced by the moral principles of social life, human representations and Steen goodness and justice.

1. Doktryna I dohma prava / [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://www. kursach. com/ biblio/0010019/501. htm 2. Yvyn A. A. Kauzalnoe opredelenye ystyny // Nauch. dokl. vyssh. shk. Fylos. nauky. 1978. – № 4. – C. 85–93. 3. Narskyy Y. S. Dyalektyka ot nosytelnostyy absolyutnosty ystyny // Nauch. dokl. vyssh. shk. Fylos. nauky. 1975. – №5. – C. 27–37. 4. Norma / [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: https://ru. wikipedia. org/wiki/%D0 %9D%D0 %BE%D1 %80 %D0 %BC%D0 %B0 5. Pravo / [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: https://uk. wikipedia. org/wiki/%D0 %9F% D1 %80 %D0 %B0 % D0 %B2 %D0 %BE 6. Svyntsov V. I. Zabluzhdenye, lozh, dezynformatsyya (sootnoshenye ponyatyy y termynov) // Fylosofskye nauky. 1982. – № 1. – C. 76–84. 7. Simonenko SI Psyholohycheskye osnovanye lozhnosty і pravdyvostysoobschenyy // Voprosу psyholohyy. 1998. – № 3. – C. 78–84. 8. Slуvka S. S. Kanonichne pravo: navch. posib. / S. S. Slivka – K: Atika, 2013. – 232 p. 9. Sovetskyy entsyklopedycheskyy slovar. 2nd ed., Moscow, – 1982. – 1600 s. 10. Spyrkyn A. H. Fylosofyya: Uchebnyk M.: Hardaryky, – 2000. – 816 s. 11. Teoriya istyny / [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://uareferat. com/%D0 %A2 % D0 %B5 %D0 %BE%D1% 80 %D1 %96 % D1 %8F_%D1 %96 %D1 %81 %D1 %82 %D0 %B8 %D0 %BD%D0 %B8 12. Teoriya prava I derzhavy. Norma prava, yiyi oznaky / [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://pidruchniki. com/ 1930081643107/pravo/norma_prava_oznaki 13. Hazyev V. S. Fylosofskoe ponymanye ystyny // Fylosofskye nauky. 1991. – № 9. – S. 54–60. 14. Эkman P. Nuzhna ly horoshaya pamyat chtob vrat? // Semya y shkola. 1994. – №1. – C. 20–21.