ТИРАСПОЛЬ ЯК «ІДЕАЛЬНЕ СОЦМІСТО»: ТРАНСФОРМАЦІЯ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНИХ УТОПІЙ МІЖВОЄННОГО ЧАСУ

1
Національний університет "Львівська Політехніка"
2
НУ «Львівська політехніка» Кафедра Архітектурного проектування та інженерії

Проаналізовано в натурі та за допомогою історичної картографії історичні ареали забудови міжвоєнного часу в Тирасполі під час його перебування у статусі столиці Молдавської Автономної Радянської соціалістичної Республіки у складі України та виявлено два основних періоди у розвитку міста. З’ясовано, які чинники відігравали роль у формуванні архітектурного середовища окресленого періоду. За допомогою іконографії розроблені графічні реконструкції первісного вигляду громадських та житлових будівель.

Bulat, G., ed., 1934. 10 ani RASSM. 10 років АМСРР. 10 лет АМССР. Tiraspol: Editura de stat a Moldovei.

Ilustraţiunea Română, 1935, 45, 30 Octombrie. Ce-am vazul la Tiraspol. Bucuresti: Redactia Si  Administratia: “Ziarul Universul”, p.9.

Organul uniunii scriitorilor sovietici din RASSM, 1936. Octombrie. Revista politico-literara, 5. Tiraspol: Editura de stat a Moldovei.

PastVu, 2015. Здание правительственных учреждений Молдавской АССР [online] Доступно: < https://pastvu.com/p/243711> [Дата звернення 24 листопад 2018]

PastVu, 2017. Строительство театра им. А.М.Горького [online] Доступно: <https://pastvu.com/p/243712> [Дата звернення 24 листопад 2018]

Гейл, Я., 2012. Города для людей. Перевод с английского А. Токтонова Москва: Крост.

Голомшток, И., 1994. Тоталитарное искусство. Москва: Галарт.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР памятников республиканского значения Приднестровской Молдавской Республики, 2002. САЗ 02-31. Приложение к Постановлению Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики "Об утверждении Государственного реестра памятников республиканского и местного значения Приднестровской Молдавской Республики" от 18 июня 2002 года N 622. Тирасполь: Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики.

Гулеватий І.Є., 1939, Реконструкція Тирасполя – столиці Радянської Молдавії. Архітектура Радянської України, 8. Київ: Мисцетво, с.4-8.

Иконников, А.В., 2012. Между утопиями и реальностью. Архитектон: известия вузов, 39 – Приложение. Октябрь. Екатеринбург: УрГАХУ.

Крейзер, І.І., 2004, Еволюція пластичної мови стиля Ар Деко у вітчизняній архітектурі кінця 20-х–50-х років. Кандидат архітектури. Харківський технічний університет будівництва і архітектури.

Кузь, А.В., 1985, Становление Молдавской Советской архитектуры. Кандидат архитектуры. Центральный научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры.

Лисицин, В.Г., 2011. Иркутский архитектурный постконструктивизм. Архитектон: известия вузов, [online] 35 Сентябрь 2011. Доступно: <http://archvuz.ru/2011_3/10> [Дата звернення 29 листопад 2018].

Лінда, С.М., 2012. Термінологічні проблеми у дослідженні архітектури України 1930-1950-х років. Містобудування та територіальне планування, 43, с.216-224. Київ: КНУБА.

Меерович М.Г. и Хмельницкий Д.С.,

Милютин, Н.А. 1930. Соцгород. Проблема строительства социалистических городов. Москва, Ленинград, 1930.

Некрасов, А.И., 1934,  Проблема реализма в архитектуре. Архитектура СССР, 1, с. 52-60. Москва: Союз архитекторов СССР.

Селиванова, А.Н., 2009. Творческие поиски в теории и практике советской архитектуры 1930-х годов. Кандидат архитектуры. Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ.

Смирнов, В.Ф., 1975. Градостроительство Молдавии XIX-XX вв. Кишинев: Картя молдовеняскэ.

Смоленська, С.О., 2017, Архітектура авангардного Модернізму в Україні: генеза та спадщина. Доктор архітектури. Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Тимофеенко, В.И., 1984. Города Северного Причерноморья во второй половине XVIII века. Киев: Наукова Думка

Фонди Тираспольського об’єднаного музею (ТОМ). НВФ-7691.

Хан-Магомедов, С.О., 1996. Архитектура советского авангарда: В 2-х кн.: Кн.1: Проблемы формобазования. Мастера и течения. Москва: Стройиздат.

Хан-Магомедов, О.С., 2010. Сталинский ампир»: проблемы, течения, мастера. Архитектура сталинской эпохи. Опыт исторического осмысления. Москва: Moscow Architecture Preservation Society, с.10-24.

Хмельницкий, Д.У., 2006. Архитектура Сталина. Психология и стиль. Москва:Прогресс-Традиция.

Хмельницкий, Д.У., 2014, Загадки Жолтовского. Журнал Капитель [online] Доступно: <http://kapitel-spb.ru/article/д-хмельницкий-загадки-жолтовского/> [Дата звернення 29 листопад 2018]

Черкес, Б.C.,  2008. Національна ідентичність в архітектурі міста. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка».

Широчин, С., 2017, Постконструктивизм: как советские архитекторы переучились по команде Сталина. Хмарочос: розуміючи місто [online] Доступно:

<https://hmarochos.kiev.ua/2017/07/06/postkonstruktivizm-kak-sovetskie-ar... [Дата звернення 29 листопад 2018]