ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА ВЕЛИКИХ МІСТ. УРБАНІСТИЧНО-ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ

Автори:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Architectural Design

Обґрунтовано підходи до формування житлової політики як узгодження дій і рішень у просторовій організації та розвитку міст, підтверджена необхідність системних заходів зусиллями держави, місцевих органів, громадян та інвесторів. Запропонована модель просторових узгоджень, яка базується на моделі простору (людина – умови – функції – геометрія – час) і може служити методичним інструментом при обґрунтуванні як житлової політики в цілому, так і конкретних проектів з житлового будівництва в містах.

Abyzov V. A. 2009. Teoriya rozvytku arkhitekturno-budivelʹnykh system. K.: KNUKiM, 239 s.
Marder A. P. (red.). 1995. Arkhitektura. Korotkyy slovnyk-dovidnyk. K.: Budivelʹnyk, 333 s.
Atanasov V. 2007. Zhilishchnyy vopros v Ukraine. Domik.ua URL: http://domik.ua/novosti/zhilishhnyj-vopros-v-ukraine-n18326.html
Habrelʹ M. M. 2004. Prostorova orhanizatsiya mistobudivnykh system: monohr. K.: A.S.S, 400 s.
Dutchak O. & Ishchenko, V. 2010. "Pravo na misto", abo Tochkovi protesty proty tochkovykh zabudov? Dylemy misʹkoho rukhu na prykladi initsiatyvy "Zberezhy staryy Kyyiv". [v:] Spilʹne. Transformatsiyi misʹkoho prostoru. No. 2. URL: https://commons.com.ua/ru/pravo-na-misto-abo-tochkovi-protesti/
Dіomin N. M. 1991. Upravleniye razvitiyem gradostroitel'nykh sistem. K. : Budível'nik. 184 s.
Klyushnichenko Ye. Ye. 1999. Sotsialʹno-ekonomichni osnovy planuvannya ta zabudovy mist. K.: Ukrayinsʹka akademiya arkhitektury, NDPI mistobuduvannya, 348 s.
Kovtun M. V. 2011. Porivnyalʹna kharakterystyka rynku zhytla rozvynutykh ta perekhidnykh ekonomik. Ekonomikata derzhava. No 9. S. 98-101. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/9_2011/29.pdf
Komnatnyy S. 2016. Chy dopomozhe derzhava u vyrishenni zhytlovoho pytannya? Buildportal :Hlavniy stroytelʹniy portal Ukrayni. URL: http://budport.com.ua/news/2340-chi-dopomozhe-derzhava-u-virishenni-zhit...
Konstytutsiya Ukrayiny 1996: [dok. 254k/96-VR, chynnyy, pot.red. vid 01.01.2020, pidstava - 27-IX; zi zminamy]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. No. 30, st. 47. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text
Ositnyanko A. P. 2001. Planuvannya rozvytku mista: monohr. K.: KNUBA. 460 s.
Pavlenko Ye. 2008. Gryadet bol'shoye pereseleniye, ili Novyye pravila rekonstruktsii zhil'tsa. Seychas. No. 126 (767). URL: https://desyatka.com.ua/ru/seminar/novi_zminy_v_budivnyctvi_v_ukraine_no...
Pleshkanovsʹka A. M. 2005. Funktsionalʹno-planuvalʹna optymizatsiya vykorystannya mi-sʹkykh terytoriy. K. :Vyd. in-t urbanistyky. 190 s.