ІДЕОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УТОПІЧНИХ ІДЕЙ РАДЯНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ 30-Х – 80-Х РР. ХХ СТ

SA.
2018;
: 94-101
1
Національний університет «Львівська політехніка» кафедри «Архітектурне проектування»

У статті автором зроблена спроба аналізу ідеологічної складової радянської архітектури 30-х – 80-х рр. ХХ ст. Підкреслено ідеологічне тло розвитку ідей (зокрема, утопічних) в радянській архітектурі аналізованого періоду. Розглянуто послідовність етапів розвитку і формування ідеї соціалістичного реалізму та суть ідеї пошуку соціалістичного стилю в архітектурі досліджуваного періоду

 1. Astafʹéva-Dluhach M.Y. 1987. Sovet·suaya arkhytektura 1917 – 1940. 1987. Arkhytektura SSSR 1917. Moskva: Stroyyzdat. S. 17 – 99.
 2. Bylynkyn N.P., Kalmykova V.N., Ryabushyn A.V., Serheeva H.V. 1985. Ystoryya sovet·skoy arkhytektury 1917 – 1954 hh.: Uchebnyk dlya arkhytekturnykh vuzov. spets. «Arkhytektura». 2-e yzd., pererab. y dop. Moskva: Stroyyzdat. 225 s.
 3. Bylynkyn N.R., Zhuravlev A.M. 1985. Sovremennaya sovet·skaya arkhytektura 1955 – 1980 hh.: Uchebnyk dlya vuzov. Moskva: Stroyyzdat. 224 s.
 4. Hudzenko P.P. red., 1977. Istoriya Ukrayinsʹkoyi RSR. Tom shostyy. Ukrayinsʹka RSR u period pobudovy i zmitsnennya sotsialistychnoho suspilʹstva (1921 – 1941). Kyyiv: Naukova dumka. 543 s.
 5. Zabolotnyy V.H. red., 1946. Vyshche ideolohichnyy rivenʹ pratsivnykiv arkhitektury. Visnyk Akademiyi arkhitektury URSR, 2. S. 1 – 2.
 6. Yvanov S.H. 2001. Arkhytektura v kulʹturotvorchestve totalytaryzma: fylosofsko-éstetycheskyy analyz. Kyyiv: Stylos. 168 s.
 7. Ykonnykov A.V. 1997. Ystoryzm v Arkhytekture. Moskva: Stroyyzdat. 557 s.
 8. Ykonnykov A.V. 2012. Mezhdu utopyyamy y realʹnostʹyu. Arkhytekton: yzvestyya vuzov: setevoy nauchno-teoretycheskyy zhurnal, [online] 39. Rezhym dostupu: http://archvuz.ru/2012_33/3. [Data zvernennya 13 lystopada 2017].
 9. Kolomyets N.S. 1971. Problemy formyrovanyya sotsyalystycheskoho stylya. Stroytelʹstvo y arkhytektura, 6. S. 10 – 15.
 10. Klokov V.I. red., 1979. Istoriya Ukrayinsʹkoyi RSR. Tom vosʹmyy. Radyansʹka Ukrayina period zmitsnennya sotsializmu i postupovoho perekhodu do komunizmu (1945 – 70-ti rr.). Knyha druha. Ukrayinsʹka RSR v period rozvynutoho sotsializmu i budivnytstva komunizmu (kin. 50-kh – 70-ti rr.). Kyyiv: Naukova dumka. 533 s.
 11. Marder A.P. 1988. Éstetyka arkhytektury: Teoretycheskye problemy arkhytekturnoho tvorchestva. Moskva: Stroyyzdat. 216 s.
 12. Puchkov A. O., Simakova S.A. 1997. Stylʹospadkoyemnistʹ radyansʹkoyi arkhitektury. Sproba pobudovy sotsialʹnoyi matrytsi. Materialy saytu «Arkhytektor Pavel Aleshyn», [online]. Rezhym dostupu: http://www.alyoshin.ru/Files/publika/puchkov/pu_sov_arch.html. [Data zvernennya 12 hrudnya 2017].
 13. Sedak Y.N., Dakhno V.P., Pyskovskyy YU.Y., Ladnyy V.E. 1987. Arkhytektura Sovet·skoy Ukrayny. Moskva: Stroyyzdat. 303 s.