ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Військово-медичний клінічний центр Державної прикордонної служби України
3
Національний університет „Львівська політехніка”
4
Львівський медичний інститут, кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурствознавством лікарських рослин
5
Національний університет „Львівська політехніка”
6
ТОВ «Солюютіво», м. Тбілісі, Грузія

Встановлено наявність двох форм організації забезпечення ліками та медичними виробами пацієнтів стаціонарних відділень закладів охорони здоров’я (ЗОЗ). Проаналізовано розподіл за досліджуваними областями України наявності у структурі ЗОЗ аптек, що мають ліцензію на виготовлення ліків. Встановлено, що наявність у структурі відомчого ЗОЗ фармацевтичного відділення (аптеки) дозволяє уникнути можливих ризиків, які виникають при організації забезпечення ліками лише одним фармацевтом лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ). Обґрунтовано, що роль аптеки та спеціалістів фармації у здійсненні лікувальної функції ЛПЗ полягає не лише у забезпеченні ліками, позаяк фармацевтична профілактика у відомчих ЛПЗ є складовою фармацевтичної допомоги поряд із фармацевтичною діагностикою, фармацевтичною опікою, фармацевтичною етикою та деонтологією, тому вона нерозривно поєднана з усіма елементами цього комплексного поняття.

1. Ya znayu, chto bolnye mogut umeret vo vremya slozhnoj operacyiyi. no pogibnut yz-za obychnoy klizmy!... "FAKTY". (2007, December). Retrieved from https://crime.fakty.ua/41986-quot-ya-znayu-chto-bolnye-mogut-umeret-vo-v... (in Russian)

2. Aptechnyi ryteil: infrastruktura y kliuchevye tendentsyy. (2017, August 7). Apteka online. Retrieved from https://www.apteka.ua/article/413644 (in Russian)

3. Chernykh V.P., Polovko N.P. Realii ta perspektyvy ekstemporalnoho vyrobnytstva likiv v Ukraini. Retrieved from http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/11693/1/3-7.pdf (in Ukrainian)

4. Litsenziinyi reiestr z vyrobnytstva likarskykh zasobiv (v umovakh apteky), optovoi ta rozdribnoi torhivli likarskymy zasobamy abo Reiestr mists provadzhennia diialnosti z optovoi ta rozdribnoi torhivli LZ (vkliuchaie i vyhotovlennia v umovakh aptek). Retrieved from http://pub-mex.dls.gov.ua/TradeLicense/TradeLicenseList.aspx

5. Korniyenko, O., Hromovyk, B., Levytska, O., Chukhray, I., & Stepanіuk V. (2022). Situational analysis of the peculiarities of pharmaceutical supply of residents of Lviv region. Annals of Mechnikov’s Institute, (1), 90–97. DOI: 10.5281/zenodo.6350148

6. Hroshovyi T.A. (Eds.). (2012). Farmatsevtychne zakonodavstvo (normatyvni akty z orhanizatsii roboty aptechnykh pidpryiemstv). Ternopil: «Ukrmedknyha» (in Ukrainian)

7. Zminy do Nakazu MOZ Ukrainy № 385 vid 28.10.2002r. Pro zatverdzhennia perelikiv zakladiv okhorony zdorovia, likarskykh, provizorskykh posad ta posad molodshykh spetsialistiv z farmatsevtychnoiu osvitoiu u zakladakh okhorony zdorovia (nakazy MOZ vid 06.05.2021 № 884, vid 24.02.2021 #№ 346, vid 01.07.2021 №1316). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02#Text (in Ukrainian)

8. Zminy do Nakazu № 385 Postanova KMU № 929 vid 30.11.2016r. Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti z vyrobnytstva LZ, optovoi ta rozdribnoi torhivli LZ, importu LZ (krim aktyvnykh farmatsevtychnykh inhrediientiv). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/go/929-2016-п (in Ukrainian)

9. Nemchenko A.S., Hlushchenko O.M., Sobolevskyi V.P. (2006) ‎Analiz suchasnoho stanu vyhotovlennia likarskykh zasobiv v umovakh aptek v Ukraini. Farmatsevtychnyi zhurnal, 5, 32-38. (in Ukrainian)

10. Nakaz MOZ Ukrainy № 677 vid 29.09.2014r. Pro zatverdzhennia Poriadku kontroliu yakosti likarskykh zasobiv pid chas optovoi ta rozdribnoi torhivli. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1515-14#Text (in Ukrainian)

11. Nakaz MOZ Ukrainy za № 812 vid 17.10.2012r. Pro zatverdzhennia Pravyl vyrobnytstva (vyhotovlennia) ta kontroliu yakosti likarskykh zasobiv v aptekakh. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1846-12#Text (in Ukrainian)

12. Zakon Ukrainy № 863-14 vid 01.09.2001r. Pro obih v Ukraini narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn, yikh analohiv i prekursoriv» Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/go/863-14 (in Ukrainian)

13. Postanova KMU № 770 vid 06.05.2000r. Ezhenedelnyk APTEKA. Retrieved from https://www.apteka.ua/article/102420 (in Ukrainian)

14. Zakon Ukrainy za № 222-VIII vid 02.03.2015r. Pro litsenzuvannia pevnykh vydiv hospodarskoi diialnosti. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/go/222-19 (in Ukrainian)

15. Postanova KMU № 282 vid 06.04.2016r. Deiaki pytannia litsenzuvannia hospodarskoi diialnosti z kultyvuvannia roslyn, vkliuchenykh do tablytsi I pereliku narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn i prekursoriv, zatverdzhenoho Kabinetom Ministriv Ukrainy, rozroblennia, vyrobnytstva, vyhotovlennia, zberihannia, perevezennia, prydbannia, realizatsii (vidpusku), vvezennia na terytoriiu Ukrainy, vyvezennia z terytorii Ukrainy, vykorystannia, znyshchennia narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn i prekursoriv, vkliuchenykh do zaznachenoho pereliku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/282-2016-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

16. Nakaz MOZ Ukrainy za № 529 vid 22.07.2009 r. Pro stvorennia formuliarnoi systemy zabezpechennia LZ zakladiv okhorony zdorovia. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1003-09 (in Ukrainian)

17. Unhurian, L. M. (2015). Naukovo-praktychne obgruntuvannia kontseptsii farmatsevtychnoi dopomohy naselenniu na zasadakh lohistychnoho obsluhovuvannia. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora farmatsevtychnykh nauk za spetsialnistiu 15.00.01 – tekhnolohiia likiv, orhanizatsiia farmatsevtychnoi spravy ta sudova farmatsiia. Kyiv: Natsionalna medychna akademiia pisliadyplomnoi osvity imeni P. L. Shupyka (in Ukrainian)

18. Nalezhna aptechna praktyka: Standarty yakosti aptechnykh posluh (Spilna nastanova MFF/VOOZ z NAP). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/897_009#Text