Дослідження періодичних коливних процесів шляхом розкладiв Атев-функцiй у числові ряди Тейлора та Фур’є

2010;
: cc. 198 - 203
Authors: 

Дронюк І., Назаркевич М., Дронюк М.

Національний університет «Львівська політехніка» кафедра автоматизованих систем управління

Знайдено аналітичні розв’язки за допомогою Ateb-функцій для системи диференціальних рівнянь, що описує коливний рух з одним ступенем вільності. Для числового моделювання застосовано розклади Ateb-функцій у ряди Тейлора та Фур’є. Представлено алгоритм обчислення періодичних Ateb-функцій за допомогою розкладів у ряди Фур’є. Розроблений метод можна застосувати для числового моделювання руху коливних систем.

The analytical solutions are built with the help of Ateb–functions for the system of differential equations, that describes oscillating motion with one degree of freedom. For the numeral design the decomposition in Tylor and Furier rows of Ateb–functions are applied. The algorithm of calculation of periodic Ateb–functions is represented with the help of time- tables in the Furier rows. The developed method can be applied for the numeral design of motion of the oscillating systems.

 1. Анісімов І.О. Коливання та хвилі.: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. — К.: Академпрес, 2003. — 280 с. 
 2. Боголюбов Н. Н., Митропольский Ю. А. Асимптотичні методи в теорії нелінійних коливань. — М.: Наука, 1974. — 503 с.
 3. Возний А. М. Застосування Ateb-функцій для побудови розв’язків одного класу суттєво нелінійних диференціальних равнянь: Доповіді АН УССР. Сер. А. — 1970. — № 9. — С. 971–974.
 4. Грицик В.В., Назаркевич М. А. Математичні моделі алгоритмів і реалізація Ateb-функцій: Доповіді НАН України. — Сер. А. — 2007. — № 12. — С. 37 — 43.
 5. Дронюк І.М., Назаркевич М. А. До розв’язування одного класу звичайних нелінійних диферен- ціальних рівнянь // Фізико-технічне моделювання та інформаційні технології. — 2007. — № 6. — С. 136–140.
 6. Піскунов Н. С. Диференціальне і інтегральне обчислення. — М., 1978.
 7. Сеник П. М. Обернення неповної Beta-функції // Укр. мат. журн. — 1969. — Т. 21, № 3. — С. 325–333.
 8. Сеник П.М., Возний А. М. Про табулювання періодичної Ateb-функції: Доповіді АН УССР. Сер. А. — 1969. —№ 12. — С. 1089–1092.
 9. Сокіл Б.І. Асимптотичні наближення розв’язків для одного нелінійного неавтономного равняння // Укр. мат. журнал. — 1997. — 49. — № 11. — С. 1580–1583.
 10. Уиттекер Э.Т., Ватсон Дж. Н. Курс современного анализа. — Т. 1, 1963. — С. 38.
 11. Цегелик Г. Г. Чисельні методи. — Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2004. — 408 с.