Методи та алгоритми паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків для НВІС-структур

2010;
: cc. 171 - 176
Authors: 

Б. Демида, І. Цмоць, О. Скорохода

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Проаналізовано та вдосконалено НВІС-орієнтовані методи та алгоритми паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків. Показано, що вони ґрунтуються на елементарних арифметичних операціях і є однорідними та регулярними, забезпечують мінімізацію кількості виводів інтерфейсу та апаратні витрати.

VLSI-oriented methods and algorithms of parallel-vertical calculations of even products sums have been analyzed and improved. It was shown that they are based on basic mathematic operations and they are uniform and regular and provide minimization of interface outputs number and hardware overheads.

 1. Кун С. Матричные процессоры на СБИС. – М.: Мир, 1991. – 672 с.
 2. Цмоць І.Г. Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі. – Львів: УАД. – 2005. – 227 c.
 3. Стрямець С.П., Цмоць І.Г. Паралельні алгоритми та НВІС- структури обчислення суми парних добутків // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», 2003. – № 496. – С. 255–263.
 4. Цмоць І.Г. Паралельні алгоритми та матричні НВІС-структури пристроїв множення для комп’ютерних систем реального часу // Наук.-техн. журнал «Інформаційні технології і системи». – Львів, 2004. – Т.7, № 1. – С. 5–16.
 5. Березький О., Цмоць І. Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика», 2007. – № 591. – С. 63–76.
 6. Солонина А.И., Улахович Д.А., Яковлев А.А. Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов. – СПб: БХВ-СПб, 2001. – 464 с.
 7. Параллельная обработка информации: Т.4. Высокопроизводительные системы параллельной обработки информации / Под ред. В.В. Грицыка. – К.: Наук. Думка, 1988. – 272 с.
 8. Самофалов К.Г. и др. Прикладная теория цифровых автоматов. – К: Вища шк., 1987. – 375 с.
 9. Грушицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем на микросхемах программируемой логики. – СПб.: БХВ-Петербур, 2002. – 608 с.
 10. Каневский Ю.С. Систолические процессоры. – К: Техніка, 1991. – 173 с.
 11. Шалыто А.А. Методы аппаратной и программной реализации алгоритмов. – СПб.: Наука, 2005. – 780 с
 12. Цмоць І.Г. Особливості проектування спеціалізованих комп’ютерних систем для обробки інтенсивних потоків інформації // Збірн. наук. пр. ІПМЕ НАН України: «Моделювання та інформаційні технології». – К., 1999. – Вип. 8. – С. 143–149.
 13. Цмоць І.Г. Алгоритми і структури ВІС перемножувача комплексних чисел // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1998. – № 237. – С. 231–240.
 14. Ц моць І.Г. Алгоритмічні операційні пристрої для обчислення базових операцій алгоритмів швидкого перетворення Фур’є комплексної послідовності // Збірн. Наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України. – 1999. – Вип. 2. – С. 159–173.
 15. Карцев М.А., Брик В.А. Вычислительные системы и синхронная арифметика. – М., 1981. – 359 с.
 16. Цмоць І.Г. Принципи розробки і оцінка основних характеристик високопродуктивних процесорів на надвеликих інтегральних схемах // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1998. – № 349. – С. 5–11.