Програмні засоби для дослідження швидкодії алгоритму симетричного шифрування RC5

2010;
: cc. 195 - 203
Authors: 

В. Яковина, Т. Климаш

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Розроблено програмне середовище для дослідження швидкодії алгоритму симетричного шифрування RC5, яке за рахунок використання низькорівневого програмування та відсутності впливу операційної системи, дає змогу підвищити точність та відтворюваність результатів. Розроблені програмні засоби можуть бути використані для експериментального визначення швидкодії будь-яких алгоритмів, які не вимагають захищеного режиму роботи процесора та обсягу оперативної пам’яті понад 32 Мбайтів.

The software tool for RC5 algorithm software performance investigation has been developed. The tool due to low level programming use as well as absence of operating system influence allows to increase investigation accuracy and reproducibility. The developed tool can be used for experimental evaluation of software performance of any algorithms which do not need CPU protected mode and RAM amount more than 32 Mbytes.

 1. Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика. – М.: Вильямс, 2001. – 672 с.
 2. Яковина В., Федасюк Д., Сенів М., Білас О. Порівняння швидкодії програмної реалізації алгоритмів симетричного (DES) та асиметричного (RSA) шифрування // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – № 598 (2007). – С. 181–185.
 3. Ростовцев А.Г., Маховенко Е.Б. Теоретическая криптография. – СПб.: НПО «Профессионал», 2004. – 478 с.
 4. Б. Шнайер Прикладная криптография: Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. – М.: ТРИУМФ, 2003. – 816 с.
 5. Rivest R.L. The RC5 Encryption Algorithm // Proceedings of the Second International Workshop on Fast Software Encryption, Leuven Belgium, 1994, pp. 86-96.
 6. R. Baldwin, R. Rivest The RC5, RC5-CBC, RC5-CBC-Pad, and RC5-CTS Algorithms // RFC 2040, October 1996.
 7. Яковина В.С., Одуха О.В., Сенів М.М., Білас О.Є. Дослідження основних характеристик алгоритму симетричного шифрування RC5 для побудови модуля захисту розподіленої системи теплового проектування // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – № 616 (2008). – С. 143–150.
 8. Яковина В.С., Федасюк Д.В., Салій С.І., Сенів М.М. Дослідження характеристик криптостійкості алгоритму симетричного шифрування DES // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика, 2008. – № 626. – С. 55–62.
 9. Рихтер Дж. Windows для профессионалов: создание эффективных Win32 приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows / Пер. с англ. – 4-е изд. – СПб.: Питер; М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2001. – 752 с.
 10. Хайнз Б. Защита данных с помощью шифрования диска BitLocker [Електронний ресурс] // TechNet Magazine, 2007, № 6. – Режим доступу до журн. http://technet.microsoft.com/ru-ru/magazine/2007.06.bitlocker.aspx.
 11. Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX. – М.: ДМК Пресс, 2000. – 608 с.