програмне забезпечення

Програмна реалізація моделі надійності технічної нерезервованої системи з обмеженою кількістю відновлень

Описано алгоритм та здійснено програмну реалізацію моделі надійності технічної нерезервованої системи з обмеженою кількістю відновлень. Розроблене програмне забезпечення (ПЗ) дає змогу аналізувати показники надійності різних варіантів побудови нерезервованої відновлюваної технічної системи з обмеженою кількістю відновлень для різної кількості елементів та кількості відновлень. У ПЗ передбачено можливість візуалізації отриманих результатів обчислень.

Програмна модель технологічного процесу забезпечення якісної врожайності зернових культур

Досліджено потребу програмної моделі для одержання планової і якісної врожайності зернових культур, її ефективного використання, оскільки вона впливає на різні аспекти виробничо-господарської діяльності підприємства та задоволення потреб споживачів.

Investigated the programming model need to obtain planning and quality yield of crops. Its effective use as it has an impact on various aspects of industrial and economic activities and customer satisfaction.

Алгоритмічне та програмне забезпечення системи моделювання та аналізу процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів

Сформульовано математичну модель тепломасоперенесення та деформування капілярно-пористих матеріалів під час сушіння. У межах об’єктно-орієнтованого підходу розроб- лено алгоритмічне та програмне забезпечення для чисельної реалізації отриманої моделі.

In the article is formulated a mathematical model of heat and mass transfer and deformation of capillary-porous materials during drying. In the object-oriented approach developed algorithmic and software for numerical realization of the obtained model.

Аналіз та класифікація програмних засобів тестування знань

Здійснено класифікацію відомих програмних засобів тестування знань, наведено основні модулі розробленої системи iLaT.

The article makes a classification of known software testing knowledge, are the main modules of the developed system iLaT.

Оцінка результатів моделювання періодичних ATEB-функцій для захисту інформації

Розроблено методи для знаходження значень періодичних Ateb-функцій. Для числового моделювання застосовано розклади Ateb-функцій у ряди Тейлора та Фур’є. Результати обчислення проілюстровано графіками. Реалізовано порівняльну оцінку обчислень за допомогою розкладів у ряди Тейлора та Фур’є. Розроблені алгоритми пропонується застосувати для захисту інформації.

Програмні засоби для дослідження швидкодії алгоритму симетричного шифрування RC5

Розроблено програмне середовище для дослідження швидкодії алгоритму симетричного шифрування RC5, яке за рахунок використання низькорівневого програмування та відсутності впливу операційної системи, дає змогу підвищити точність та відтворюваність результатів. Розроблені програмні засоби можуть бути використані для експериментального визначення швидкодії будь-яких алгоритмів, які не вимагають захищеного режиму роботи процесора та обсягу оперативної пам’яті понад 32 Мбайтів.

Вимоги до безпеки даних медичної інформаційної системи

Висвітлено підсумки та висновки щодо вимог до проєкту інформаційної системи та безпекової компоненти в контексті хмарних технологій і проєкту QMS, який акцентує на значущих факторах, що сприяють успіху проєкту, і використанні сучасних технологій безпеки. Документ розглядає роль таких аспектів, як SSL-з'єднання, надійні механізми аутентифікації та авторизації, шифрування паролів та CSRF-токени. Увагу зосереджено також на важливості постійних оновлень системи та високої доступності даних.

Алгоритмічні та програмні засоби для автоматичного встановлення та запуску утиліт в середовищі Windows

У сучасному світі автоматизація процесів інсталяції та управління програмним забезпеченням в середовищі Windows є ключовим елементом для забезпечення зручності та ефективності користувачів. В рамках цього напрямку була розроблена спеціалізована програма, метою якої є значне спрощення процесів інсталяції та управління утилітами. Програма оснащена інтуїтивним користувацьким інтерфейсом, який сприяє безпроблемній інтеграції з операційною системою та надає користувачам легкий доступ до необхідних інструментів.

Experimental System and Software: Two-dimensional Return of the Platform to the Sound Source

We created a system, debugged it, and conducted experimental studies of the two-dimensional rotation of the supporting platform (with a camera, and a light source.) on the source of sound waves. The system was assembled based on two SYNCO Mic-M3 cardioid condenser microphones and an Alesis IO-4 sound card. We wrote original software for analyzing and transmitting the result of processing harmonic acoustic signals for the response of the Arduino Uno control board. The rotation of the 2D platform is caused by two MG995 servos controlled by this microcontroller.

Захист комп’ютерного програмного забезпечення в системі авторського права

Розробка програмного забезпечення за останні десятиліття демонструє темп змін, яких не бачили з часів промислової революції. Програмне забезпечення впливає практично на всі аспекти людського життя в усіх частинах світу. З точки зору прав інтелектуальної власності, дискурс і дебати зосереджуються не лише на тому, як програмне забезпечення має бути захищене, але й на безлічі питань, що відображають багато аспектів, які програмне забезпечення відіграє в цифровому розповсюдженні творчого контенту.