програмне забезпечення

Комп’ютерна програма для розрахунку координат розташування та вагових коефіцієнтів акустичних каналів ультразвукових витратомірів

Стаття присвячена розробці комп’ютерної програми, яка дозволяє розрахувати координати розташування (x) та вагові коефіцієнти (w) акустичних каналів багатоканальних хордових ультразвукових витратомірів. Вхідними даними для розрахунку є три (та у одному випадку – чотири) параметри – кількість акустичних каналів (N) ультразвукового витратоміра, тип числового методу інтегрування, внутрішній діаметр трубопроводу та степінь (k) вагової функції поліному Якобі (якщо був обраний числового методу інтегрування Гауса-Якобі).

Інформаційна система обліку методичної роботи кафедри

Розроблено інформаційну систему аналізу методичної роботи кафедри закладу вищої освіти. Встановлено, що велике значення у забезпеченні якості освітньої діяльності закладів вищої освіти має методична робота кафедри, яка передбачає зокрема наявність навчально- методичного забезпечення навчального процесу та інформаційних систем для ефективного керування ним. Враховуючи важливу роль, що відводиться формуванню і розвитку системи методичної роботи у навчальному закладі, проаналізовано сучасні вимоги та умови реформу- вання і диверсифікації системи вищої професійної освіти.

Особливості проектування спеціалізованих програмно-апаратних засобів для імпедансної спектроскопії термоелектричних перетворювачів енергії

Представлено методику характеристики термоелектричних перетворювачів енергії на основі дослідження частотної залежності їх імпедансу. Розроблено спеціалізовані апаратно-програмні засоби для імпедансної спектроскопії термоелектричних модулів. Для аналізу отриманих спектрів за основу взято електротермічну модель, яка добре описує експериментальні результати та дозволяє отримати не тільки електричні але і теплові характеристики термоелектричного перетворювача енергії.

Мобільні інформаційні технології в задачах супроводу туриста під час екскурсії

Проаналізовано особливості розроблення програмного забезпечення на плат-
формі мобільних операційних систем для інформаційного супроводу туристів.
Запропонована рекомендаційна система основана на використанні функціональних
можливостей GPS-модулів смартфона з метою врахування поточного місця перебу-
вання користувача, а також актуальних відстаней до цільових об’єктів маршруту.
Це, своєю чергою, є інформаційно-технологічним підґрунтям для реалізації функцій
оптимізації екскурсійних маршрутів.

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МЕТОДУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ОБЛІТЕРУЮЧИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СУДИН КІНЦІВОК

Тематика  статті  стосується наукових досліджень у  сфері охорони  здоров’я  та медичних технологій на основі  подальшого  розвитку  і  впровадження  смарт-сенсорів,  технік  опрацювання  біоінформаційних  сигналів,  їх нормалізації  та  використання  для  створення  засобів  гнучкого  коректування  фізіологічного  стану  людського  організму методом електростимуляції, узгодженої в режимі реального часу з природними ритмами діяльності конкретного пацієнта.

Розроблення програмного забезпечення для верстання макетів видань

Розроблено програмне забезпечення, яке здійснює компонування тексту на сторінці. Здійснено точне позиціонування текстових блоків, додавання сторінок, вирівнювання тексту. Програма написана на платформі .NET мовою програмування С#. Результат роботи програми виводиться у форматі PostScript, який перетворюється на формат PDF, останній з яких є стандартом у видавничій справі.

Кіберфізичні системи та їх програмне забезпечення

У зв’язку зі швидким розвитком кіберфізичних систем істотну увагу в світі звертають на різні аспекти їх формування й експлуатації. У 2014 р. NIST, USA створила Громадську робочу групу кіберфізичних систем для об’єднання широкого кола фахівців на відкритому громадському форумі, щоб допомогти визначити та сформувати їхні основні характеристики для керівництва розробленням та впровадженням «інтелектуальних» програм у різних сферах, серед яких розумні виробництво, транспортування, енергетика та охорона здоров’я.

Моделювання досвіду користувача програмного забезпечення САПР накопиченням діалогової інформаційної діяльності

Представлені підходи до збору та накопичення параметрів інформаційної діяльності з користувацькими інтерфейсами програмного забезпечення САПР (на прикладі САПР мікроелектромеханічних систем (МЕМС) з метою подальшої систематизації та проектної оцінки для удосконалення якості програмних користувацьких інтерфейсів.

Систематизація показників якості у кваліметрії продукції овочівництва

Сформовано та систематизовано показники якості продукції овочівництва для розроблення єдиних принципів оцінювання та визначення комплексного показника якості з урахуванням різнопрофільних потреб споживачів. 

Огляд і аналіз моделей надійності програмного забезпечення.

Оглянуто та проаналізовано моделі надійності програмного забезпечення. Наведено класифікацію моделей за різними критеріями. Особливу увагу зосереджено на моделях надійності, що враховують явище недосконалого відлагодження, зокрема на моделях на основі неоднорідного пуассонового процесу з використанням функцій розподілу зусиль тестування. Розглянуто основні функції розподілу зусиль тестування та проаналізовано їх інтеграцію з моделями надійності програмного забезпечення.