Дослідження характеристик засобів генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів у самоконфігуровній комп’ютерній системі

2012;
: cc. 86 - 93
Authors: 

В. Мельник

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра безпеки інформаційних технологій

Проаналізовано особливості засобів генерування програмних моделей обчислюваль- них пристроїв, порівняно характеристики цих засобів та запропоновано рекомендації щодо застосування цих засобів під час побудови самоконфігуровної комп’ютерної системи.

An overview and analysis of the features of the IP Cores generation facilities and a comparison of the characteristics of these facilities are presented in the paper. Recommendations in regard of their use in self-configurable computer system design are proposed.

 1. Мельник А., Мельник В. Технологія проектування ядер комп’ютерних пристроїв // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». – 2002. – № 463. – С. 3–9.
 2. IEEE, Standard VHDL Language Reference Manual. Standard 1076-1993, New York, NY: IEEE, 1993.
 3. IEEE, Standard Verilog Hardware Description Language Reference Manual. Standard 1364-1995, New York, NY: IEEE 
 4. А.О. Мельник, В.А. Мельник, Сарайрех З. Використання реконфігуровних прискорювачів для підвищення продуктивності персональних комп’ютерів // Науковий вісник Чернівецького ун-ту «Комп’ютерні системи та компоненти». – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. – Т. 1. – Вип. 1. – С. 20–25.
 5. Мельник В., Сарайрех З. Самоконфігуровні апаратні прискорювачі обчислень в комп’ютерах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». – 2010. – № 688. – С.163–171.
 6. Мельник В., Сарайрех З. Метод самоконфігурування апаратного прискорювача // Мат. V Міжн. конф. молодих вчених «Комп’ютерні науки та інженерія 2011» (CSE-2011), 24–26 листопада 2011, Україна. – Львів. – С. 126–127.
 7. Melnyk A. IP Cores Generators in SoC Design / A. Melnyk, W. Melnyk // Proceedingd of the 5th international Conference for Students and Young Scientists «Telecommunication in XXI Century», Poland, Wólka Milanowska, 24–26 November 2005. – P. 23–28.
 8. Мельник А.О., Сало А.М., Клименко В., Цигилик Л., Юрчук А. ХАМЕЛЕОН – система високорівневого синтезу спеціалізованих процесорів // Наук.-техн. журнал Нац. аерокосм. ун-ту ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – 2009. – № 5. – С. 189–195 с.
 9. Accelerate Software Algorithms on FPGAs. [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.nallatech.com
 10. ANSI-C to VHDL Compiler. [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.nallatech.com/FPGA-Development- Tools/dimetalk.html 
 11. Xilinx Core Generator. Xilinx Inc [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.xilinx.com/ise/products/coregen_overview.pdf – 2005.
 12. A Proven EDA Solutions Provider makes all the difference. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.aldec.com/en]
 13. Мельник А. Організація бібліотек ядер стандартизованих та замовних комп’ютерних пристроїв для високопродуктивних реконфігуровних прискорювачів / А. Мельник, В. Мельник // IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Комп’ютерні технології: наука і освіта», Україна, м. Луцьк, 9–11 жовтня 2009 р., Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна». – C. 113–117.
 14. Мельник В., Сарайрех З. Вимоги до системи генерування моделей процесорів cамоконфігу- ровного апаратного прискорювача // Мат. 5-ої Міжнар. наук.-техн. конф. «Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання» (ASCN-2011), 29 вересня – 01 жовтня 2011, Україна, Львів. – С. 255–258.
 15. Melnyk V. Set of Symmetric Block Ciphering Soft-Cores / V. Melnyk // Proceedings of the VII-th International Conference CADSM 2003, , Lviv-Slavsko., February 18–22, 2003. –P. 190–193.
 16. Мельник В.А. Методи конфігурування моделей спеціалізованих процесорів / В.А. Мельник, Мохаммад Аль Хабабсах. // Мат. IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Комп’ютерні технології: наука і освіта», Україна, Луцьк, 9–11 жовтня 2009. – C. 121–125.
 17. Мельник А.О. Автоматичний синтез спеціалізованих процесорів від алгоритму до рівня міжрегістрових передач / А.О. Мельник // Мат. пробл.-наук. міжгал. Конф. «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК – 2010)», Бучач, 2010. –C. 27–29.
 18. Мельник В., Степанов В., Сарайрех З. Система розподілу обчислювального навантаження між хост-комп’ютером та самоконфігуровним прискорювачем // Наук. вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича «Комп’ютерні системи та компоненти». – Чернівці, 2012. – Т. 3. – Вип. 1. – С. 6–16.