ПОПИТ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

Наведено методику регіонального оцінювання попиту домогосподарств на фінансові послуги. Методом К-середніх здійснено кластеризацію областей України за обсягами попиту домогосподарств на фінансові послуги. Виявлено, що попит домогосподарств на фінансові послуги у регіональному аспекті розподілено за законом Пуассона. Ідентифіковано регіони із домогосподарствами-донорами та регіони з домогосподарствами-реципієнтами за обсягами та видами фінансових послуг. Доведено, що характер розподілу регіонів не залежить від рівня доходів домогосподарств та величини валового регіонального продукту.  

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. (2008). Прикладная статистика и основы економетрики. М.: ЮНИТИ. 1022с.

2. Гонта О. І., Дубина М. В. (2017). Особливості впливу ринку фінансових послуг на розвиток національної економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 6(3). С. 94-100.

3. Державна служба статистики (2020)а. Валовий регіональний продукт 2004-2019 рр. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/. Дата звернення 09.09.2020 р.

4. Державна служба статистики (2020)в. Витрати і ресурси домогосподарств України по кожному регіону. Available at : http://www.ukrstat.gov.ua/. Дата звернення 09.09.2020 р.

5. Еш С. М. (2011). Роль ринку фінансових послуг у підвищенні конкурентоспроможності фінансового ринку України. Формування ринкових відносин в Україні. № 12. С. 92-97.

6. Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б. (2020). Модернізація взаємодії страхових компаній з клієнтами в умовах пандемії корона вірусу. Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, 18-20 червня 2020 р.) с. 103-104 . Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53749

7. Мацук З. А. (2018). Оцінка регіонального розподілу фінансових послуг інститутів спільного інвестування в Україні. Економіка та держава. № 11. С. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.55

8. Ніколаєва А. М. (2017). Роль ринку фінансових послуг у соціально-економічному розвитку регіонів: теоретичний аспект. Економічний форум. № 2. С. 318-326.

9. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України від 12.07.2001 № 2664-II (зі змінами та доповненнями). Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_12_02/T012664.html (дата звернення 1.09.2020 р.)

10. Солошкіна І. В. (2013). Фінансові послуги як правова категорія: поняття, суттєві сторони та інші ознаки. Форум права. № 4. С. 388–394.

11. Шевчук О. Р. (2012). Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг. Адвокат. № 11. С. 27-30.

12. Shkvarchuk L., Slav`yuk R. (2019). The Financial Behavior of Households in Ukraine. Journal of Competitiveness. 11(2). Pp. 144–159.doi.org/10.7441/joc.2019.03.09